Dla pacjenta \ Badania profilaktyczne
Wczesne wykrywanie raka jelita grubego

Adresaci programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Program realizowany przez świadczeniodawców wyłonionych w konkursie prowadzonym przez Ministra Zdrowia
i finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia.


 

 

Wyłączenie z programu.

Do badań nie kwalifikują się osoby, które miały wykonane badanie kolonoskopowe w ciągu ostatnich 10 lat.

Kolonoskopia jest badaniem bezpłatnym, przeprowadzanym w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej. Program ten finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Podstawą do skierowania na badanie jest ankieta - do wypełnienia przez pacjenta, podpisana przez lekarza kierującego.

Opis realizacji programu.

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka" całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito - zostanie udzielona pacjentowi po ustaleniu terminu badania.

Osoby, które są adresatami programu i chcą się poddać badaniu kolonoskopowemu, muszą wypełnić ankietę, która jest podstawą do skierowania na badanie. Ankietę można pobrać ze strony internetowej i wypełnioną zanieść do podpisu przez lekarza rodzinnego, a następnie złożyć w jednym z ośrodków wykonujących badania.

Osoby, u których na podstawie informacji zawartych w ankiecie nie stwierdza się objawów występowania raka jelita grubego, mają wykonywaną kolonoskopię przesiewową. Natomiast osoby, u których, na podstawie informacji zawartych w ankiecie brakuje całkowitej pewności co do możliwości skierowania ich na badanie przesiewowe, kierowane są na konsultacje do gastroenterologa, a następnie w przypadku podejrzenia:

 

Wszystkie osoby, u których wykonano badanie przesiewowe, od razu otrzymują jego wynik.

Cele programu:

Opis problemu zdrowotnego.

Rak jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy) należy do najczęstszych nowotworów złośliwych. W naszym kraju, w 1996 roku, współczynnik zachorowalności wynosił 28,8 na 100 000 dla mężczyzn i 25,4 na 100 000 dla kobiet. Pod względem częstości zachorowań, jak również pod względem częstości zgonów, rak jelita grubego zajmuje w Polsce drugie miejsce wśród nowotworów złośliwych (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn; u mężczyzn po raku płuc, a u kobiet - po raku sutka). Współczynnik zachorowalności zwiększa się stale w tempie około 2,5% rocznie. Również wyniki leczenia należą do najgorszych w Europie. Odsetki 5-letnich przeżyć wahają się w granicach od 21,2% do 24,8%, podczas gdy na przykład w Słowacji wynoszą 35,1 - 38,9%, a w Holandii aż 52,4 - 58,7%. Konieczna jest zatem interwencja populacyjna, która zahamowałaby niekorzystne tendencje wzrostowe. Jeżeli rak jelita grubego zostanie wykryty w najwcześniejszej fazie (stopień zaawansowania A wg Dukes'a), odsetek 5-letnich przeżyć wynosi 90%. Natomiast gdy do rozpoznania dochodzi w najbardziej zaawansowanym stadium choroby (stopień D), szansę na przeżycie 5 lat ma zaledwie 5% pacjentów. Niestety w Polsce, w ponad połowie przypadków rak jelita grubego rozpoznawany jest zbyt późno, w momencie, gdy jest już znacznie zaawansowany.

 


NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorskie Oddział Wojewódzki w Szczecinie