logo

Pilne Ograniczenie dostępności Sal Obsługi Klientów ZOW NFZ w Szczecinie i Koszalinie Od 10 października cały kraj w żółtej strefie z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej Szczecin - żółtą strefą od soboty 3 października. Zobacz, o czym trzeba wiedzieć..... Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - kontraktowanie

Komunikat - aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Kompleksowa Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka nad Pacjentem z Chorbą Przewlekłą (KAOS)

17.11.2015

KOMUNIKAT – ANEKSOWANIE 2016

aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Chorobą Przewlekłą (KAOS) na kolejny okres rozliczeniowy.

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje wszystkich Świadczeniodawców realizujących w roku 2015 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Chorobą Przewlekłą (KAOS), że zgodnie z postanowieniem §32 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r. (Dz.U.2008.81.484), przesłał do Państwa za pośrednictwem Portalu SZOI propozycję kwot zobowiązań Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Chorobą Przewlekłą (KAOS) na kolejny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

W przypadku zaakceptowania przez Państwa przedstawionej propozycji finansowania świadczeń umownych w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., prosimy o:

  1. podpisanie i opieczętowanie załącznika nr 1 do przesłanej propozycji, zawierającego liczbę i cenę proponowanych jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń,
  2. podpisanie i opieczętowanie oświadczenia, którego wzór stanowi zał. nr 2 do przesłanej propozycji, potwierdzającego spełnienie przez świadczeniodawcę warunków koniecznych realizacji przedmiotowych świadczeń oraz dokonanie aktualizacji potencjału wykonawczego,
  3. dokonanie aktualizacji potencjału wykonawczego na okres od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. zgodnie z instrukcją zawartą w piśmie przewodnim do przekazanej propozycji.

Komplet dokumentacji, o której mowa powyżej, a dotyczącej spełnienia wymogów koniecznych do realizacji świadczeń oraz ustalenia kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r., tj.:

  1. 1 egz. zaakceptowanej propozycji finansowej - (zał. nr 1 do przesłanej propozycji),
  2. 1 egz. oświadczenia o spełnianiu wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2016 oraz aktualizacji potencjału, wg wzoru określonego w zał. nr 2 do przesłanej propozycji,


winien wpłynąć do Oddziału Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 listopada 2015 roku, co będzie warunkiem koniecznym do sporządzenia aneksu do umowy na I połowę 2016 roku.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności