logo

Dla pacjenta

Drukuj

Rehabilitacja lecznicza

  Gdzie na rehabilitację

Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.

Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane  jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej)

 

Świadczenia dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - otwórz link

Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej.  Na niektóre zakresy świadczeń, skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ:

 • lekarz specjalista: rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii ogólnej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i  traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • lekarz ze specjalizacją I stopnia: odpowiednio j.w.;
 • lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
  W przypadku dzieci - skierowania wystawiają odpowiednio lekarze specjaliści dziecięcy.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii, także w warunkach domowych, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, inaczej traci ono ważność. Fizjoterapia ambulatoryjna odbywa się w cyklu terapeutycznym do 10 dni zabiegowych; pacjent otrzymuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Usprawnianie dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego do ukończenia 18. roku życia, w formie ambulatoryjnej (w gabinecie, zakładzie rehabilitacji/  fizjoterapii) może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Zlecony w skierowaniu cykl terapeutyczny nie może przekroczyć 120 dni zabiegowych i 5 zabiegów dziennie.

Poradnia rehabilitacji (lekarz) czynna jest co najmniej dwa dni w tygodniu, w tym co najmniej raz w godz. 13.00 – 18.00.
Gabinet, zakład rehabilitacji lub fizjoterapii (zabiegi) czynny jest co najmniej 5 dni w tygodniu, nie krócej niż 5 godzin dziennie bez przerwy, w tym co najmniej dwa razy w godz. 13.00 - 18.00.

Rehabilitacja w warunkach domowych

Skierowanie na zabiegi fizjoterapii w warunkach domowych wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a także inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego:

 • lekarze specjaliści: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej , chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii, neurochirurgii;
 • lekarze ze specjalizacją I stopnia i lekarze w trakcie specjalizacji w dziedzinach j.w.

Świadczenia udzielane są pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień skali oceny stopnia niepełnosprawności zwanej skalą Rankina; warunku tego nie stosuje się wobec osób do ukończenia 18. roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania tego uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych - w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji
 • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym, nie więcej niż pięć zabiegów dziennie.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja w warunkach domowych nie może być łączona ze świadczeniami hospicjum domowego.

Rehabilitacja w ośrodku/oddziale dziennym

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa (w tym dla określonych grup pacjentów, w szczególności po leczeniu raka piersi, ze stwardnieniem rozsianym, dysfunkcją ręki, z obrzękiem limfatycznym o różnej etiologii i umiejscowieniu)

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej
 • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych

Rehabilitacja kardiologiczna

Skierowanie wystawia:
•    lekarz oddziału: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych
•    lekarz poradni: kardiologicznej, rehabilitacyjnej
•    oddziału lub poradni dziecięcej – w przypadku skierowań dla dzieci

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego

Czas trwania świadczenia wynosi maksymalnie 25 osobodni, przy czym zakończenie następuje w okresie nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych.
Kwalifikacji do rozpoczęcia procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach oddziału lub ośrodka dziennego dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Rehabilitacja przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego do 7 roku życia oraz od 8-18 r.ż, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) - do ukończenia 25. roku życia.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału lub poradni: neonatologii, rehabilitacji, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, reumatologii, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej
 • lekarz POZ

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy

Trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużona decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału lub poradni: otolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii, audiologii, foniatrii, neurologii, rehabilitacji.

Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku

Rehabilitacja trwa do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, może zostać przedłużona decyzją lekarza kierującego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz poradni: okulistycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Udzielana jest świadczeniobiorcom, w szczególności po ostrych zespołach wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych, zabiegach chirurgii naczyniowej, zaostrzeniach niewydolności serca.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawia lekarz oddziału kardiologii, oddziału kardiochirurgii, oddziału chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej, poradni rehabilitacyjnej.

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ośrodku lub oddziale ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i trwa do 24 osobodni w okresie trzech miesięcy.

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii (leczenie schorzeń układu oddechowego w oparciu o naturalny mikroklimat)

Czas trwania jest ustalany indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego, wynosi średnio 5 zabiegów dziennie; nie może być krótszy niż 14 dni zabiegowych i dłuższy niż 24 dni zabiegowe.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz poradni lub oddziału: rehabilitacji, gruźlicy i chorób płuc, alergologii, laryngologii, pulmonologii, pediatrii.

Rehabilitacja udzielana w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Trwa do 6 tygodni; przez 6 dni w tygodniu udzielanych jest średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, chorób wewnętrznych, onkologii, ginekologii, urologii, pediatrii, kardiologii, geriatrii;
 • lekarz z  poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej - w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Rehabilitacja pulmonologiczna

Czas trwania dla jednego świadczeniobiorcy wynosi do 3 tygodnie, usprawnianie 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.
Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału: pulmonologicznego, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii klatki piersiowej, kardiologii, laryngologii, chorób wewnętrznych, alergologii, onkologii, pediatrii – w przypadku rehabilitacji pulmonologicznej wieku rozwojowego
 • lekarz z  poradni: rehabilitacji, gruźlicy płuc i chorób płuc, alergologicznej, chirurgii klatki piersiowej.

Rehabilitacja kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna: 

 • z chorobami współistniejącymi - trwa do 5 tygodni bez przerwy, usprawnianie przez 6 dni w tygodniu. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie ze szpitala lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;
 • kategoria I: trwa do 3 tygodni bez przerwy, usprawnianie przez 6 dni w tygodniu. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby
 • kategoria II: trwa do 2 tygodni bez przerwy, usprawnianie przez 6 dni w tygodniu. Pacjent jest przyjmowany bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

Skierowanie wystawia:

 • lekarz oddziału: kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii;
 • lekarz poradni: kardiologii lub rehabilitacji.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Rehabilitacja kardiologiczna w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego

Czas trwania maksymalnie 35 dni na oddziale rehabilitacji stacjonarnej z możliwością realizacji części osobodni w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego rehabilitacji lub telerehabilitacji, przy czym zakończenie realizacji świadczenia w okresie nie przekraczającym 90 dni kalendarzowych.

Kwalifikacji do rozpoczęcia procesu rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarz z ośrodka realizującego rehabilitację kardiologiczną w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia sercowego.

Rehabilitacja neurologiczna

Kierowana jest do pacjentów wszystkich grup wiekowych ze schorzeniami neurologicznymi. Prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta oraz terminu, jaki upłynął od wypisania pacjenta z ośrodka, w którym leczono ostrą fazę choroby. 

- zaburzeń funkcji mózgu

Czas trwania i warunki przyjęcia:

 • kategoria I: do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących, przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby, do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących, przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;
 • kategoria II: do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących, do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących, przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

- zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych

Czas trwania i warunki przyjęcia dla kategorii I i II analogiczne jak powyżej.

- zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe

Czas trwania i warunki przyjęcia:

 • kategoria I: do 9 tygodni bez przerwy, przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby;
 • kategoria II: do 6 tygodni bez przerwy, przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

- przewlekła

Czas trwania: do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym. Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału lub kliniki: anestezjologii i intensywnej terapii, neurologii, neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych, pediatrii po przeprowadzeniu konsultacji neurologicznej;
 • lekarz z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, urazowo-ortopedycznej.

- dziecięca

Czas trwania, w roku kalendarzowym: kategoria I: do 16 tygodni;  kategoria II: do 12 tygodni; kategoria III: do 12 tygodni. Skierowanie wystawia:

 • lekarz z oddziału: anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, ortopedii i traumatologii, chirurgii dziecięcej, chorób zakaźnych, pediatrii;
 • lekarz z poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, neurologicznej, neonatologicznej, pediatrii, neurochirurgicznej, urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej.

We wszystkich grupach świadczeń realizowanych w rehabilitacji neurologicznej, w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza prowadzącego, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ.

Leczenie dzieci ze śpiączką

Świadczenie to udzielane jest w trybie innym niż szpitalne, stacjonarnie i całodobowo. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego). Na podstawie skierowania zespół terapeutyczny dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorców do programu oraz podejmuje decyzję o czasie leczenia, który nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu.
W wyjątkowych przypadkach, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, ustalone w oparciu o kryteria medyczne przyjęte przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką

Świadczenie to udzielane jest w trybie innym niż szpitalne, stacjonarnie i całodobowo. Skierowanie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego). Decyzję o czasie leczenia powołuje zespół terapeutyczny na podstawie kryteriów medycznych. Czas leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia w programie. W przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym świadczeniobiorcy, jeżeli wydłużenie leczenia przyniesie świadczeniobiorcy korzyści zdrowotne, ustalone na podstawie kryteriów medycznych przyjętych przez zespół terapeutyczny, zespół ten może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

Rehabilitacja w zakładzie rehabilitacji

Pacjent przebywający w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w którym świadczenia udzielane są całodobowo, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 2,5 krotności najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu pacjenta, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  
W zakresie rehabilitacji  stacjonarnej ogólnoustrojowej i kardiologicznej zakładami są:

 • "Uzdrowisko Kamień Pomorski" Spółka Akcyjna
 • "Uzdrowisko Świnoujście"  Spółka Akcyjna Świnoujście

W zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej zakładem jest

 • Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna