logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

25.05.2018

Aktualizacja: 21.12.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia - działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:

Wojciech Staśkiewicz,  e-mail: iod@nfz-szczecin.pl, tel. 91 425 11 22

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, obrony roszczeń oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Panią/ Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania

 

 

 

Wszystkie aktualności