logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Prosimy o zapoznanie się z „Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych i monitoring wizyjny ZOW NFZ - klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), podajemy następujące informacje:    

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

a) Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby administratora: ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

b) Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Arkońska 45, 74-470 Szczecin,

▪ za pomocą platformy ePUAP: /5rxov9q48d/SkrytkaESP

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-szczecin.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Anną Kwiatkowską Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Arkońska 45, 74-470 Szczecin

▪ telefonicznie: 91-425-11-22

▪ e-mailem: iod@nfz-szczecin.pl

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e;

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

▪ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

▪ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

▪ ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

▪ ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 7 oraz art. 5a;

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

  • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania;

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

  • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

W zależności od charakteru prowadzonej sprawy, podanie przez Państwa swoich danych osobowych może być dobrowolne lub obowiązkowe, związane z wymogiem ustawowym. Niepodanie przedmiotowych danych może wpływać na treść rozstrzygnięć w prowadzonych sprawach indywidualnych.

  • INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

▪ e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl

b) Narodowy Fundusz Zdrowia, reprezentowany przez Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w oddziale wojewódzkim, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Arkońska 45, 74-470 Szczecin,

▪ za pomocą platformy ePUAP

▪ e-mailem: sekretariat@nfz-szczecin.pl

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ można kontaktować się z Anną Kwiatkowską Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

▪ listownie na adres siedziby administratora: ul. Arkońska 45, 74-470 Szczecin

▪ telefonicznie: 91-425-11-22

▪ e-mailem: iod@nfz-szczecin.pl

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych Narodowego Funduszu Zdrowia, określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są w szczególności:

RODO, w szczególności art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e;

▪ ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

▪ ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

▪ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;

▪ ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego;

▪ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

▪ ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

▪ ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

▪ ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

▪ ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

▪ ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;

▪ ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

▪ ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt 7 oraz art. 5a;

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać Państwa  danych osobowych do państwa trzeciego, z zastrzeżeniem sytuacji gdy taki obowiązek wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

  • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane oraz przez czas niezbędny do obrony roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, osobie, której dane dotyczą przysługuje:

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych;

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania;

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

▪ prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO.

  • INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

W zależności od charakteru prowadzonej sprawy, podanie przez Państwa swoich danych osobowych może być dobrowolne lub obowiązkowe, związane z wymogiem ustawowym. Niepodanie przedmiotowych danych może wpływać na treść rozstrzygnięć w prowadzonych sprawach indywidualnych.

  • INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA     

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MONITORINGU

Podczas wizyty w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwa wizerunek może zostać zarejestrowany przez kamery monitoringu znajdujące się w wokół budynku Oddziału, ciągów komunikacyjnych w piwnicy i na parterze budynku oraz w strefach bezpieczeństwa. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Państwu, jak i naszym pracownikom, a także w celu ochrony wyposażenia Oddziału oraz własności odwiedzających nas osób. Zarejestrowany obraz nie jest wykorzystywany
do żadnych innych celów, niż wskazane powyżej. Dostęp do nagrań mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Oddziału oraz pracownicy ochrony, a także firmy zapewniające wsparcie techniczne systemu. Nagrania nie będą udostępniane nikomu, poza uprawnionymi organami państwowymi – jako materiał dowodowy na potrzeby prowadzonych postępowań.
W uzasadnionych przypadkach mają Państwo prawo dostępu do nagrań. Mają Państwo również prawo żądania anonimizacji lub usunięcia wizerunku na zarejestrowanych obrazach. 
Po 30 dniach nagrania są nadpisywane, bez możliwości ich odtworzenia.

Pliki do pobrania:

Oferenci i kontrahenci - klauzula informacyjna
Postępowanie administracyjne - klauzula informacyjna
Ubezpieczenia dobrowolne – klauzula informacyjna
Stosowanie ulg płatniczych w spłacie należności - klauzula informacyjna
Zamówienia publiczne – klauzula informacyjna
Nabór pracowników  – klauzula informacyjna
Skargi, wnioski, petycje, informacje (w tym publiczne)  – klauzula informacyjna
Goście i klienci – klauzula informacyjna
Członek Rady Funduszu – klauzula informa
Obserwator posiedzeń Rady ZOW NFZ – klauzula informacyjna