logo

Dla pacjenta

Drukuj

Aktualności dla pacjenta

Nowa funkcja w ZIP – możliwość odebrania danych dostępowych przez pełnomocnika

26.10.2018

Zgodnie zobowiązującymi przepisami osoba składająca wniosek może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, a w przypadku miejscowości, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczeń własnoręczności podpisu
są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane, nie musi brać udziału w tej czynności notarialnej. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, że zostało ono wydane w celu uzyskania danych dostępowych do ZIP.

Wydawanie danych dostępowych w OW NFZ:

  • Dane dostępowe do systemu ZIP są wydawane pełnomocnikowi w odrębnej bezpiecznej kopercie zawierającej login i hasło.
  • Przy odbiorze danych dostępowych przez pełnomocnika konto jest aktywowane bez zbędnej zwłoki
  • Przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny, kurator, itd.) może ustanowić pełnomocnika do czynności związanych z odbiorem danych dostępowych do systemu ZIP
  • Pracownik OW ma możliwość odwołania pełnomocnictwa na podstawie dokumentu odwołania pełnomocnictwa
  • Wydanie danych dostępowych pełnomocnikowi nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór danych może nastąpić wyłącznie w siedzibie OW NFZ

Uzyskanie dostępu do ZIP w imieniu osób małoletnich do 18. roku życia, osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo całkowicie

  • Opiekun prawny powinien dysponować oryginałem dokumentu potwierdzającym prawo do działania w imieniu tych osób, a w szczególności:

- odpis aktu urodzenia lub,

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,

- odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej

  • Uprawniony opiekun przed złożeniem wniosku dostępowego powinien posiadać aktywne konto w ZIP

Podstawy prawne:

- Kodeks Cywilny

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.zm.)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji
o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2297)

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185)

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ZOW NFZ

Wszystkie aktualności