logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest środa, 07 października 2015 godzina

Dla świadczeniodawcy \ Kontraktowanie 2012

Komunikat - aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna - podpisywanie aneksów do umów na rok 2012


09-01-2012

 

K O M U N I K A T
O ANEKSOWANIU NA ROK 2012 UMÓW WIELOLETNICH NIEWYGASAJĄCYCH Z DNIEM 31.12.2011r.
W RODZAJU: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNANa podstawie art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 z późn. zm.) oraz stosownie do § 32 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
06 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484).

 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W SZCZECINIE


informuje, że:

przekazał Świadczeniodawcom do podpisu aneksy do umów wieloletnich niewygasających z dniem 31.12.2011r. na następny okres rozliczeniowy, tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
w zakresie:
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej);
2. Podstawowa Opieka Zdrowotna (świadczenia transportu sanitarnego w POZ);


Obowiązujące dla w/w okresu rozliczeniowego stawki kapitacyjne i ryczałtowe wskazane zostały w zarządzeniu
nr 85/2011/DSOZ z dnia 17 listopada 2011r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Informujemy, że termin dostarczenia podpisanych aneksów do umów wraz z załącznikami do Oddziału Funduszu upływa:
1. z dniem 13 stycznia 2012r. - w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (świadczenia transportu sanitarnego w POZ)
2. z dniem 20 stycznia 2012r. - w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej)

 

W A Ż N E !!!


Informujemy o konieczności:
1. Złożenia podpisów na wszystkich dokumentach, tj.:

   a) Aneksie do umowy;
   b) Umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej;
   c) Załączniku nr 1 do umowy - harmonogramie - zasobach;
   d) Załączniku nr 2 do umowy - wykazie podwykonawców;
2. Złożenia podpisów przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentowania świadczeniodawcy oraz opieczętowania ich pieczęciami imiennymi oraz pieczęciami nagłówkowymi prowadzonej działalności leczniczej;

Informujemy, iż załączniki do umowy POZ nr:

a) Załącznik nr 3a - Wykaz świadczeń poz obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów o udzielanie świadczeń  lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz sprawozdawanych komunikatem XML typu ,,SWIAD" albo - w przypadku świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia - w systemie informatycznym monitorowania profilaktyki (SIMP) - do pobrania;
b) Załącznik nr 3b - Wykaz świadczeń poz obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, transportu sanitarnego w poz, sprawozdawanych komunikatem XML typu ,,ZBPOZ" - do pobrania;
c) Załącznik nr 3c - Wykaz badań diagnostycznych wykonanych w POZ obowiązujący dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza poz, sprawozdawany komunikatem XML typu ,,ZBPOZ" - do pobrania;
d) Załącznik nr 4 - Wzór informacji o liczbie podopiecznych DPS, placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych, resocjalizacyjnych objętych przez świadczeniodawcę świadczeniami lekarza poz/pielęgniarki poz - do pobrania;
e) Załącznik nr 5 - Wzór informacji o liczbie uczniów objętych opieką przez Świadczeniodawcę świadczeniami pielęgniarki szkolnej - do pobrania;
f) Załącznik nr 6 - Wykaz przyczyn udzielonych porad lekarskich wg klasyfikacji ICD-10 kwalifikujących do stosowania współczynnika 3,0 korygującego stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza poz dla osób przewlekle chorych z rozpoznaną i potwierdzoną diagnostycznie cukrzycą i/lub chorobą układu krążenia - do pobrania;
g) Załącznik nr 7 - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego - do pobrania.

nie wymagają podpisu stron, a ich wersje elektroniczne zostały udostępnione do pobrania powyżej.


WAŻNE !!!


Nieprzekazanie przedmiotowej dokumentacji do ZOW NFZ w Szczecinie w oznaczonym terminie lub brak na tej dokumentacji podpisów i pieczęci wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji Świadczeniodawcy oznaczać będzie niemożność kontynuacji umowy w roku 2012 i skutkować wstrzymaniem wypłaty środków finansowych ze świadczone usługi.

 

Miejsce, data: Szczecin 09.01.2012r.