logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest czwartek, 08 października 2015 godzina

Dla świadczeniodawcy \ Kontraktowanie świadczeń \ Zaopatrzenie w wyroby medyczne - Kontraktowanie

Aneksowanie umów wieloletnich na rok 2014 w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne


08-01-2014

KOMUNIKAT
INSTRUKCJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W RODZAJU
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 


Informujemy wszystkich Świadczeniodawców realizujących w roku 2013 wygasające umowy wieloletnie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, którzy wyrazili zgodę na przedłużenie ich obowiązywania do dnia 31 grudnia 2014r. w trybie i na warunkach wynikających z art. 4 ustawy z dnia 11 października 2013r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2013.1290), iż warunkiem koniecznym do kontynuowania w bieżącym roku realizacji rzeczonych umów, jest dokonanie ich aktualizacji.

 

W roku 2014 umowy w przedmiotowym rodzaju świadczeń winny być realizowane zgodnie z przepisami i na warunkach wynikających z następujących aktów prawnych:

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu umożliwienia przygotowania aneksu na rok 2014, zaleca wykonanie następujących czynności:

 

 1. Wczytanie do systemu SZOI nowej listy produktów handlowych utworzonej wg zasad określonych w:
  • Rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
  • Zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 2. Skopiowanie w SZOI Zestawu produktów handlowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, odpowiednio dla danego zakresu świadczeń (podczas kopiowania należy nadać nową nazwę dla Zestawu oraz wpisać rok 2014 , w skopiowanym Zestawie zaznaczone już będą wszystkie produkty handlowe aktywne w grudniu 2013 roku ).
 3. Dodanie do skopiowanego Zestawu ze „starymi" kodami wszystkich produktów handlowych z wczytanej uprzednio listy produktów handlowych; odpowiednio dla każdego zakresu świadczeń.
 4. Tak przygotowany Zestaw należy zatwierdzić.
 5. Wykonanie w SZOI wniosku o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO: menu: umowy > lista umów > kolumna: Operacje > wnioski, odpowiednio dla każdej pozycji umowy.
 6. Należy, zaznaczając wszystkie miejsca udzielania świadczeń, dodać zatwierdzony Zestaw (pkt 4).

 

Zasady obowiązujące przy tworzeniu nowego Zestawu produktów handlowych

 1. W każdym kodzie (dotyczy kodów „nowych" i „starych") musi być 1 (jeden) produkt handlowy w cenie limitu określonego w rozporządzeniach MZ. Przepis ten nie dotyczy produktów na zamówienie.
 2. Id produktu handlowego (id-prod-handl) oraz nazwa handlowa (nazwa-handlowa) muszą być różne od dotychczas znajdującej się w SZOI.
 3. Świadczeniodawca, który wykazał w zestawie produktów handlowych wyroby na zamówienie, zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazać również pozycję na naprawy (kod z literą „N" na końcu) w każdym kodzie.

 

ZOW NFZ przypomina Świadczeniodawcom, którzy do tej pory nie przesłali jeszcze wniosku o konto bankowe w wersji elektronicznej i papierowej do przyszłej umowy, o bezwzględnej konieczności wykonania takiego wniosku.
Wnioskodawca biorący udział w postępowaniu, przed podpisaniem aneksu do umowy na 2014 rok, zobowiązany jest do przesłania WNIOSKU W SPRAWIE RACHUNKU BANKOWEGO do Zachodniopomorskiego OW NFZ, w formie elektronicznej poprzez „Portal Świadczeniodawcy" oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione. Wniosek stanowi podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.
Brak wniosku o konto bankowe uniemożliwi przesłanie umowy na rok 2014 oraz rozliczenie umowy zarówno w styczniu, jak i w kolejnych miesiącach.

 

W związku ze zmianą zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - prosimy o dosłanie do siedziby ZOW NFZ w Szczecinie załącznika nr 2 do w/w zarządzenia (rtf, pdf)

 

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI ZOW NFZ W SPRAWIE POSTĘPOWANIA, numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania wniosków:

 • 91 425 10 45
 • 91 425 10 46
 • 91 425 10 47

 

Ostateczny termin wykonania oraz przesłania
wniosku o aneks do umowy w zakresie asortymentu ZPO
(wyłącznie w wersji elektronicznej)
upływa w dniu 16 stycznia 2014 roku