logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest wtorek, 06 października 2015 godzina

Dla świadczeniodawcy \ Kontraktowanie 2010

Dotyczy zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w roku 2010


30-11-2009

Świadczeniodawcy wystawiający i realizujący zlecenia
na zaopatrzenie w wyroby medyczne
będące przedmiotami ortopedycznymi
i środki pomocnicze


ZOW NFZ informuje, że od 01.01.2010 roku podstawą zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze jest zlecenie prawidłowo wystawione przez zlecającego, potwierdzone do realizacji przez Oddział Funduszu, w którym zarejestrowany jest świadczeniobiorca.
Wzory zleceń określone zostały w załącznikach nr 4, nr 5 i nr 6 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.
Dla każdego wyrobu medycznego będącego przedmiotem ortopedycznym i środka pomocniczego, oznaczonego odrębnym kodem, musi być wystawione odrębne zlecenie.
I część zlecenia wypełnia uprawniony lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
W zleceniu należy umieścić właściwy kod przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, zgodnie z kodami podanymi w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ, oraz w zarządzeniu nr 75/2009/DSOZ Prezesa NFZ. Kody dotyczą gwarantowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze
- Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając przyczynę odmowy potwierdzenia zlecenia.
- Zlecenie na wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze jest ważne 30 dni.
- Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni. Świadczeniobiorca może być zaopatrzony jednorazowo w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące.

 

Wybrane załączniki do zarządzenia nr 58/2009/DSOZ aktualizowanego o zarządzenie nr 75/2009/DSOZ .
Załącznik nr 1. Kody przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
Tabela 1. Kody przedmiotów ortopedycznych-uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 75/2009/DSOZ Prezesa NFZ
Tabela 2. Kody przedmiotów ortopedycznych podlegających naprawie
Tabela 3. Kody środków pomocniczych (bez kodów uzupełniających do kodów soczewek okularowych korekcyjnych) - uwzględniono zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 75/2009/DSOZ Prezesa NFZ
Tabela 4. Kody uzupełniające do kodów soczewek okularowych korekcyjnych
Załącznik nr 4. Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze (z wyłączeniem środków pomocniczych przysługujących comiesięcznie)- wystawia zlecający
Załącznik nr 5. Zlecenie na zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Część A - wystawia zlecający. Świadczeniobiorcy posiadający karty zaopatrzenia comiesięcznego, wystawione przed dniem 1 stycznia 2010 roku, realizują zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie wraz z kartą zaopatrzenia comiesięcznego w okresie jej ważności. Zlecenie wystawione po okresie ważności karty lub po raz pierwszy, wymaga potwierdzenia przez oddział Funduszu, który na tej podstawie wystawia „Część B" zlecenia
Załącznik nr 6. Zlecenie na zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Część B - wystawia Oddział Funduszu na podstawie „Części A" na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie.

 

Źródło: Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych