logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Nasz oddział NFZ

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszy referent w Wydziale Księgowości - WK/16/2015

19.06.2015

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin


Poszukuje kandydatów na stanowisko:


starszy referent w Wydziale Księgowości - WK/16/2015


Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia: umowa na czas określony - zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin


Główne obowiązki:

 • Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zakładowym planem kont
 • Rozliczanie i dokonywanie analizy kont rozrachunkowych świadczeniodawców
 • Dokonywanie potrąceń wierzytelności z tytułu zajęć komorniczych według obowiązujących przepisów, korespondencja z komornikami
 • Terminowe dokonywanie dyspozycji przekazania środków pieniężnych świadczeniodawcom po dokonaniu należnych potrąceń
 • Pisemne informowanie świadczeniodawców o dokonanych potrąceniach
 • Dokonywanie windykacji należności, naliczanie odsetek od przeterminowanych należności, korespondowanie z kontrahentami w zakresie rozrachunków

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane ekonomiczne
 • przynajmniej podstawowa znajomość dokonywania zapisów w księgach rachunkowych
 • znajomość programów w stopniu dobrym: Word, Excel
 • znajomość podstawowych zagadnień uregulowanych w ustawach o: rachunkowości, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

Wymagania pożądane:

 • staż pracy w komórkach realizujących zadania z zakresu księgowości, rozliczeń lub finansów

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenia wyższe

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • Informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 13 lipca 2015 r. na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a, z dopiskiem: „OFERTA PRACY WK/16/2015".

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zmn.).

 

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności