logo

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Dokumenty niezbędne do uzyskania karty EKUZ przez studentów zamierzających kontynuować naukę poza RP (w krajach UE/EFTA)

20.04.2016

Zgodnie z procedurą wydawania kart EKUZ, osoby udające się na studia do innego państwa UE/EFTA, zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny, otrzymują EKUZ na podstawie następujących dokumentów:

  1. wniosek o EKUZ
  2. zaświadczenie wydane przez uczelnię znajdującą się w innym państwie UE/EFTA, ważne w danym roku akademickim, lub legitymacja studencka wydana i aktualizowana przez uczelnię rodzimą, ważna w danym roku akademickim.

Informacje wymagane w zaświadczeniu:

  • pełna nazwa uczelni z dokładnym adresem
  • imię, nazwisko i data urodzenia studenta
  • dzień rozpoczęcia semestru/roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru/roku akademickiego, w trakcie którego osoba wnioskująca o EKUZ posiada status studenta
  • podpis osoby upoważnionej przez uczelnię do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenie ważne jest 90 dni od daty wystawienia. 

Zaświadczenie wystawione z datą wcześniejszą nie może stanowić podstawy wydania EKUZ.

W przypadku, gdy na podstawie wydanego przez zagraniczną uczelnię zaświadczenia lub na podstawie legitymacji wystawionej w języku obcym, nie można jednoznacznie określić faktu i okresu kształcenia się osoby, której karta ma być wydana, Oddział Funduszu może oczekiwać od wnioskującego tłumaczenia treści dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski, celem ustalenia prawa do świadczeń.

Źrodło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności