logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest piątek, 09 października 2015 godzina

Dla pacjenta \ Jak się leczyć

Podstawowa opieka zdrowotna


 

 

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Opieka jest realizowana w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie także w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeśli pacjent tam mieszka.
W przypadkach uzasadnionych medycznie pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie, porada udzielana jest w terminie uzgodnionym między lekarzem a pacjentem. Przyjęcie w umówionym terminie dotyczy także kontynuacji leczenia oraz sytuacji, gdy potrzeba kontaktu pacjenta z lekarzem rodzinnym nie wynika z konieczności uzyskania pomocy medycznej.

Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej pacjent składa w wybranej przez siebie przychodni deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej.
Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w Oddziale Funduszu. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki czy położnej.
Składając deklarację do POZ, pacjent nie ma obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni. Deklarację do lekarza można złożyć w jednym miejscu, do pielęgniarki czy położnej - w innym, należy jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru.

 • Opłata za czwartą i kolejną w roku kalendarzowym zmianę lekarza/ pielęgniarki/ położnej

Pacjent ma prawo do wyboru podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku czwartej i kolejnej w roku kalendarzowym zmiany lekarza/ pielęgniarki/ położnej należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Opłaty nie pobiera się w przypadku: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę/położną podstawowej opieki zdrowotnej, a także innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.

 • Deklaracja dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska kraju UE

Osoby ubezpieczone w innym państwie UE, ale mieszkające w Polsce, deklaracje do POZ składają na podstawie zarejestrowanych w oddziale Funduszu formularzy: E106, E109, E120 lub E121.

 • Deklaracja dla noworodka

Noworodki do 6 miesiąca życia, jeśli nie mają nadanego numeru ewidencyjnego PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na odstawie dowodu ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego. Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia system informatyczny NFZ, w wyniku dokonanej weryfikacji, zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną. Dlatego po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia rodzic powinien złożyć ponowną deklarację, podając numer PESEL dziecka.

Zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z realizacją zadań ukierunkowanych na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta, do kompetencji lekarza POZ należą:

 • Kierowanie na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta

W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi i procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli jakieś zlecenie ma wykonać pielęgniarka, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.
Gabinet zabiegowy (w tym punkt szczepień) funkcjonuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Punkt szczepień powinien być także czynny minimum jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.00.

 • Kierowanie na badania laboratoryjne

Jeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.
W przypadku uzasadnionym medycznie, materiał do badań laboratoryjnych może być pobrany w domu pacjenta.
Zlecenie na pobranie materiału wystawia lekarz POZ, który we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia także pojemniki na materiały do zleconych badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu pobranych próbek. Zlecenie lekarza POZ wykonuje pielęgniarka, do której pacjent jest zadeklarowany.
Wykaz badań diagnostycznych, na które kieruje i za które płaci lekarz POZ ze środków finansowych otrzymywanych z NFZ za każdego pacjenta, jest ściśle określony. Wszystkie wykonywane są na zlecenie lekarza w laboratorium lub pracowni, z którymi na wykonywanie danych badań zostały podpisane umowy. Pacjent wykonuje zlecone badanie w laboratorium wskazanym przez lekarza kierującego.

 • Kierowanie na kosztowne badania diagnostyczne

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania endoskopowe przewodu pokarmowego. Skierowania na inne badania diagnostyczne, które nie znajdują się w koszyku gwarantowanych badań na zlecenie lekarza POZ, wystawiają lekarze specjaliści.

 • Kierowanie do lekarza specjalisty lub do szpitala

Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 • Wypisywanie recept według zalecenia lekarza specjalisty

Lekarz POZ może wystawić swojemu pacjentowi receptę na leki, które zaordynował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez tego lekarza imienną dla danego pacjenta informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, o okresie stosowania i dawkowania zaordynowanych leków oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych.

 • Kierowanie na rehabilitację

Lekarz POZ może wystawiać skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni rehabilitacyjnej lub w domu pacjenta. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować we właściwej placówce w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia, inaczej starci ono swoją ważność. Lekarz POZ ma obowiązek poinformować pacjenta o konieczności rejestracji skierowania w wymaganym terminie.
Lekarz POZ może kierować swoich pacjentów na rehabilitację ogólnoustrojową realizowaną w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego.
W przypadku wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady, lekarz POZ wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej. W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach niekwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz rodzinny kieruje dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ew. przeciwwskazania. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań, wykonanych na swoje zlecenie i swój koszt:

 • badania dla dorosłych: OB, morfologia krwi, mocz, RTG klatki piersiowej (ważność badania RTG wynosi 2 lata od dnia badania), EKG (ważność badania wynosi 6 m-cy od dnia badania) oraz zaświadczenie potwierdzające rozpoznanie zasadnicze będące podstawą wystawienia skierowania
 • badania dla dzieci: OB., morfologia, mocz, badanie kału na obecność jaj pasożytów (ważne w dniu wyjazdu dziecka do uzdrowiska)

Skierowanie jest ważne 18 miesięcy licząc od dnia jego wystawienia. Jeśli w tym okresie leczenie nie mogło być rozpoczęte, skierowanie jest odsyłane do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego celem weryfikacji. O utracie ważności skierowania oddział Funduszu powiadamia pisemnie także pacjenta.

Pielęgniarka POZ

Wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w ramach umowy z NFZ. W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent.
Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.
W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia, w schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Położna POZ

Sprawuje kompleksową pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz neonatologiczną - nad noworodkiem. Prowadzi edukację kobiet w ciąży, w tym kobiet w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowuje kobiety do porodu, opracowuje dla nich plan edukacji. Począwszy od 26 tygodnia ciąży aż do rozwiązania sprawuje opiekę w formie wizyt odbywających się nie częściej niż 2 razy w tygodniu. Ponadto opiekuje się noworodkiem do ukończenia 2 miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu - do 42 dnia po porodzie. Realizuje w formie wizyt domowych opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej. Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

Położna POZ może pobierać rozmaz cytologiczny, jeśli ma uprawnienia i umowę na ten zakres świadczeń z NFZ.

Pielęgniarka szkolna

Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują. Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie od klasy zerowej w szkołach podstawowych po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia przez nich 19 roku życia.