logo
Strona głównaDla pacjentaDla świadczeniodawcyOpieka zdrowotna w UENasz oddział NFZKontakt
Dziś jest środa, 07 października 2015 godzina

Dla świadczeniodawcy \ Archiwum \ Kontraktowanie 2010

Praktyczne wskazówki dla oferentów


PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA OFERENTÓW
ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podstawy prawne przeprowadzania
postępowań w sprawie zawarcia umów w trybie konkursu ofert i rokowań.


KONKURS OFERT I ROKOWANIA
Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, aktów wykonawczych do ww. ustawy oraz przepisów wewnętrznych Funduszu.
Stosownie do zapisów ustawowych, są dwa tryby kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej:

 • konkurs ofert - art. 139 ust. 1 pkt. 1 ustawy,
 • rokowania - art. 144 w związku z art. 139 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Każde postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, bez względu na jego tryb, rozpoczyna się od zamieszczenia na stronie internetowej właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłoszenia o konkursie ofert lub rokowaniach.
Ogłoszenia są zamieszczane w niniejszym rozdziale dotyczącym kontraktacji, pod linkiem pt. Lista postępowań: ogłoszenia konkursowe, zapytania ofertowe.
Szczegółowe informacje na temat warunków przeprowadzania konkursu ofert i rokowań znajdują się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w Dziale VI pt. Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami.
Ustawa jest dostępna na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ, w module: Nasz Oddział/ Podstawy prawne.

 

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA
Elementy obligatoryjne każdego ogłoszenia konkursowego:

 1. nazwa i siedziba zamawiającego, tj. Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, który ogłasza i będzie prowadził postępowanie;
 2. wartość i przedmiot zamówienia - kwotowa wartość całego zamówienia na dany okres rozliczeniowy;
 3. wymagane kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej i warunki techniczne udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wymagania w zakresie pomieszczeń, sprzętu, aparatury niezbędnych przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - w ogłoszeniu podane jest zarządzenie Prezesa NFZ szczegółowo określające powyższe wymogi i warunki;
  warunki zawierania i realizacji umów są zamieszczane w niniejszym rozdziale dotyczącym kontraktacji, pod linkiem pt. Warunki realizacji i zawierania umów i dotyczą wskazanego w nich okresu obowiązywania;
 4. miejsce i termin zapoznania się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz szczegółowymi materiałami informacyjnymi o przedmiocie zamówienia; termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia ogłoszenia; w praktyce wszystkie materiały dostępne są w niniejszym rozdziale, a także na stronie internetowej Centrali NFZ;
 5. miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia;
 6. miejsce i termin otwarcia ofert;
 7. miejsce i termin ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert;
 8. zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert;
 9. informację o możliwości składania protestów, odwołań i skargi.

Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia o postępowaniu w trybie konkursu ofert i rokowań znajdują się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań.

 

OFERTA
Podstawą wzięcia udziału w ogłoszonym postępowaniu oraz warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest złożenie przez oferenta oferty.
Oferta składa się z dwóch zasadniczych części:

 • dokumentacji formalno-prawnej: zawierającej elementy formalno-prawne potwierdzające, iż oferent prowadzi działalność w formie przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa, posiada wymaganą polisę ubezpieczenia OC, tytuł prawny do lokalu, jest prawidłowo reprezentowany, itp.;
 • specyfikacji cenowo - merytorycznej: w wersji papierowej oraz elektronicznej. W tej części zawarte są informacje na temat potencjału wykonawczego oferenta, tj. personelu mającego realizować kontraktowane świadczenia, wyposażenia i pomieszczeń, w jakich świadczenia mają być realizowane, podwykonawców przy udziale których oferent chce realizować świadczenia, wreszcie sama oferta cenowa, a więc proponowana ilość i cena świadczeń opieki zdrowotnej, którą oferent proponuje do realizacji.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania i złożenia oferty w postępowaniu konkursowym znajdują się w:

 • zarządzeniu Prezesa NFZ nr 67/2009/DSOZ z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań 
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

 

PROWADZENIE POSTĘPOWANIA
Każde postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzone jest przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Oddziału NFZ. Komisja konkursowa złożona jest z pracowników właściwego Oddziału Funduszu. Komisja prowadzi postępowanie, a w szczególności dokonuje kontroli prawidłowości złożonych ofert pod względem formalno - prawnym oraz merytorycznym, prowadzi negocjacje z oferentami oraz przedstawia Dyrektorowi Oddziału wniosek o rozstrzygnięciu postępowania, wraz z wykazem oferentów zakwalifikowanych do podpisania umowy w Funduszem.
Szczegółowe informacje na temat pracy komisji konkursowej znajdują się w uchwale 36/2005 Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04 października 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji prowadzącej postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, załącznik nr 1.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
Każde postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o ile zachodzą ku temu przesłanki, kończy się rozstrzygnięciem. Rozstrzygnięcie zawiera wykaz podmiotów - oferentów kwalifikujących się do zawarcia umowy z Funduszem. Rozstrzygnięcie jest jawne i podawane do informacji publicznej na stronie internetowej Oddziału Funduszu, który je ogłosił.

 

ZAWARCIE UMÓW
Oferent, który został wskazany w rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nabywa uprawnienie do zawarcia z właściwym Oddziałem Funduszu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Wzory obowiązujących w danym roku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla poszczególnych rodzajów świadczeń są załącznikami do wprowadzających je zarządzeń Prezesa NFZ. Ich treść jest jawna i każdy potencjalny oferent może się z nimi zapoznać, gdyż zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów dla poszczególnych rodzajów świadczeń publikowane są w niniejszym rozdziale oraz na stronie internetowej Centrali.
Kluczowe znaczenie dla realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej mają zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Podstawy prawne przeprowadzania postępowań w sprawie zawarcia umów w trybie konkursu ofert i rokowań

 


Opracowanie: Dział Obsługi Umów
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej