logo

Dla pacjenta

Drukuj

Dokumentacja medyczna

15.03.2017

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

Podstawa wyliczenia - wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
- w okresie 01.03.2017 r. - 31.05.2017 r.
1 strona wyciągu lub odpisu
1 strona kopii Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

IV kwartał 2016 r.
4218,92 zł


8,44 zł 0,84 zł 1,69 zł

 

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji danych.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii oraz na elektronicznym nośniku danych podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Jej maksymalną wysokość określa Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta*

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2016 nr 186 j.t.