logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Ekonomiczno-Finansowego i Współpracy Międzynarodowej (WEFiWM/4z/2017) - zakończona

23.02.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WEFiWM/ 4z /2017)

Na stanowisko pracy starszego referenta w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej została zatrudniona Pani Marlena Borowiak. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 23 lutego 2017 roku.  


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydatów na stanowisko:            STARSZY REFERENT

w Dziale ds. Współpracy Międzynarodowej w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym i Współpracy Międzynarodowej  (WEFiWM/4z/2017)

Wymiar etatu:  1                                                                               

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Forma zatrudnienia: czas określony

Główne obowiązki:
•    Ewidencjonowanie i monitorowanie w systemach informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia rozliczeń wynikających z przepisów o koordynacji
•    Realizowanie procesu refundacji kosztów leczenia podniesionych przez polskich ubezpieczonych na terenie państw członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji
•    Przyjmowanie i weryfikacja merytoryczna formularzy E 125 oraz odpowiednich standardowych dokumentów elektronicznych (SED) wystawionych przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA w związku z leczeniem osób ubezpieczonych w Funduszu
 
Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe – mgr ekonomii
•    minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
•    znajomość obsługi komputera

Dodatkowe wymagania:
•     dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
•     umiejętność  pracy  w zespole
•     komunikatywność
•    umiejętność analitycznego myślenia
•    sumienność i skrupulatność
•    odpowiedzialność
 
Wymagane dokumenty:
•     podpisane:  list motywacyjny i CV
•     podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie    druk do pobrania
•     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•     kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia:
09 marca  2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a,  z dopiskiem:  „OFERTA PRACY WEFiWM/ 4z /2017".

Inne informacje:
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zmn):
 
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności