logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy referenta w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/5z/2017 - zakończona

27.02.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 03.04.2017

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

(WŚOZ/ 5z /2017)

 

Na stanowisko pracy referenta w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Magdalena Truszkowska. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 27 lutego 2017 roku.  


27.02.2017 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: REFERENTA w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/5z/2017

Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • Obsługa świadczeniobiorców w Sali Obsługi w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Kontrola formalna zleceń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i skargi zgłaszane przez świadczeniobiorców, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Prowadzenie bazy danych oraz czuwanie nad jej aktualnością w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Udział w rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe w pracy z klientem
 • znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej
 • biegła znajomość programów Word, Excel i obsługi urządzeń biurowych

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 1 rok doświadczenia zawodowego

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 13.03.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/5z/2017.

Inne informacje:

 •  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 •  Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zmn):

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

LISTA KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu z  dnia 27.02.2017 roku

o naborze na stanowisko referenta  w  Dziale ds. Wyrobów Medycznych

w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej   (WŚOZ/ 5z/2017)

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

 

Miejsce zamieszkania

1

Magdalena Truszkowska

Szczecin

2

Aleksander Waldon

Szczecin

 

 

 

Wszystkie aktualności