logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta/młodszego specjalisty w Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WSOZ/6z/2017 - zakończona

01.03.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 27.03.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 (WŚOZ/6z/2017)

 

Na stanowisko starszego referenta/młodszego specjalisty w Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Aleksandra Bojar.
Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 01 marca 2017 roku.


 01.03.2017

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy referent/młodszy specjalista
w Sekcji Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WSOZ/6z/2017

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    Prowadzenie postępowań zgodne z zasadami określonymi w ustawie,
•    Prowadzenie w systemie informatycznym bazy danych świadczeń opieki medycznej oraz czuwanie nad jej aktualnością,
•    Udział w procesie sporządzania projektu planu zakupu świadczeń opieki zdrowotnej,
•    Udział w procesie sporządzania planu kontroli świadczeniodawców, w szczególności w określaniu tematu, celu kontroli oraz udział w przeprowadzaniu tych kontroli,
•    Przygotowywanie projektów odpowiedzi merytorycznych na zapytania, wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców,
•    Wyjaśnianie pod względem merytorycznym zasad i możliwości rozliczania świadczeń w ramach umów z Funduszem,
•    Ocena zasadności wykazania  w raportach statystyczno–medycznych świadczeń realizowanych przez świadczeniodawcę w ramach umowy z Oddziałem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez Fundusz,
•    Przygotowywanie ocen, wniosków, informacji oraz wszelkich innych pism, w zakresie prowadzonych spraw,

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie – wyższe, preferowane medyczne, ekonomiczne, prawnicze, zdrowie publiczne,
•    staż pracy – minimum 1 rok,
•    bardzo dobra znajomość obsługi programu Word i Excel,
•    podstawowa znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej,
•    umiejętność analitycznego myślenia,
•    umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,
•    komunikatywność,
•    dobra organizacja pracy,
•    umiejętność pracy w zespole,

Wymagania pożądane:
•    staż pracy w instytucjach związanych z ochroną zdrowia lub zakładach opieki zdrowotnej

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 15.03.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/6z/2017.

Inne informacje:
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zmn):
 
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności