logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/7z/2017 - zakończona

03.03.2017

Aktualizacja - 09.05.2017

Informacja o wyniku naboru (WKO/7z/2017)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, iż jedyna kandydatka zrezygnowała z zatrudnienia. W związku z czym ze względu na brak kandydatów na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli procedura naboru została zakończona.

 


 

03.03.2017

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko: specjalista/starszy specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/7z/2017

Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie planowych, doraźnych oraz koordynowanych przez Centralę kontroli świadczeniodawców
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą oraz projektu wystąpienia pokontrolnego
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym

Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 17.03.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WKO/7z/2017

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone,

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn.zm).

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z    dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

 

Wszystkie aktualności