logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy na stanowisko starszego referenta/młodszego specjalisty w Wydziale Organizacyjnym WO/8z/2017 - zakończona

10.03.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 10.04.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WO/ 8z /2017)

 

Na stanowisko pracy starszego referenta w Wydziale Organizacyjnym zatrudniona została Pani Paulina Owsiak. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 10.03.2017 r.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszy referent/młodszy specjalista
w Wydziale Organizacyjnym
WO/8z/2017

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
Obsługa sekretariatu Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych, w tym m.in.:
•    koordynacja obiegu dokumentów w pionie medycznym, a w szczególności przyjmowanie pism, przekazywanie ich do dekretacji lub podpisu Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
•    obsługa systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, w szczególności w zakresie rejestrowania pism oraz  przekazywania pism zgodnie z dekretacją,  
•    prowadzenie kalendarza spotkań Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
•    organizacja zebrań oraz spotkań służbowych przełożonego,
•    obsługa telefoniczna, a w szczególności łączenie rozmów i przekazywanie informacji, zgodnie z poleceniem,
•    dbanie o dobrą atmosferę pracy i wizerunek firmy,

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe
•    staż pracy – minimum 1 rok
•    znajomość programów Word, Excel, Outlook i obsługi urządzeń biurowych,
•    zdolności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
•    umiejętność radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją czasu,
•    zmysł organizacyjny, samodzielność, odpowiedzialność, terminowość i punktualność,
•    umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 24.03.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WO/8z/2017.

Inne informacje:
•     Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•     Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016.1793 z późn zm.).

Art.112.
1.  Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)  świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)  członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)  członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6)  właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2.  Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)  podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)  wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności