logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy na stanowisku specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/12z/2017 - zakończona

05.06.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 03.07.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko specjalisty/starszego specjalisty
(WKO/12z /2017)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że względu na brak kandydatów na wolne stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli procedura naboru została zakończona.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

specjalista / starszy specjalista
w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli
WKO/12z/2017

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 2
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    Przygotowanie i prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji świadczeń medycznych oraz ich dokumentowania,
•    Sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
•    Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych kontroli zawierających ocenę syntetyczną wyników kontroli.
Wymagania konieczne:
•    wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz
•    specjalizacja z zakresu dziedziny zabiegowej lub zachowawczej
•    minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe
•    znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
•    znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym
Dodatkowe wymagania:
•    komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    wysoka kultura osobista
•    dyspozycyjność
•    prawo jazdy kat. B
Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane oświadczenie zawodowe
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 30.06.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WKO/12z/2017

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, a które nie zostały odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie do 30 dni od daty zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn.zm).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)  właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)  członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6)  właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)  właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10%  kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)  posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)  członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)  podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)  wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności