logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy starszego referenta w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego (RP/16z/2017) - zakończona

03.07.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 24.07.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na stanowisko starszego referenta w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego

(RP/16z/2017)


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że ze względu na brak kandydatów na stanowisko starszego referenta w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego procedura naboru została zakończona.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

STARSZEGO REFERENTA
w komórce organizacyjnej Rzecznika Prasowego
RP/16z/2017

Wymiar etatu: 1
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    Dokumentowanie i pisanie informacji, w tym prasowych oraz na stronę internetową, na podstawie aktów prawnych, a także innych źródeł, we współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Funduszu.
•    Zastępowanie Rzecznika Prasowego w czasie jego nieobecności w pracy.
•    Codzienny przegląd mediów i monitorowanie wybranych portali internetowych w zakresie tematycznym dotyczącym Funduszu; archiwizowanie materiałów prasowych, także w systemie informatycznym ZOW NFZ.  
•    Monitorowanie i aktualizowanie strony internetowej Oddziału
•    Przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych/ publikacji ZOW NFZ (informatorów, biuletynów, plakatów, ulotek etc.)
•    Współpraca przy upowszechnianiu wiedzy o działalności Funduszu, w tym organizacja spotkań na terenie ZOW NFZ lub z jego inicjatywy

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie: wyższe, preferowane humanistyczne, nauki społeczne, w tym w kierunku dziennikarstwa, public relations
•    minimum rok pracy zawodowej na stanowisku merytorycznym: jako dziennikarz/ redaktor/ w biurze prasowym/ w firmie public relations
•    znajomość reguł języka polskiego
•    poprawne, swobodne wysławianie się w mowie i piśmie
•    podstawowa znajomość zasad funkcjonowania oraz finansowania systemu opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
•    znajomość pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych
•    łatwość w poruszaniu się w  systemach  informatycznych i w środowisku Internetu

Wymagania dodatkowe:
•    komunikatywność i wysoka kultura osobista
•    odporność na stres
•    odpowiedzialność
•    kreatywność
•    systematyczność i dokładność

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ  w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 21.07.2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - RP/16z/2017.

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn. zm).

Art. 112.
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z     dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10%  kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 Wydział Kadr i Szkoleń ZOW NFZ

Wszystkie aktualności