logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy specjalista / starszy specjalista w dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli WKO/18z/2017 - zakończona

14.07.2017

Aktualizacja ogłoszenia - 17.08.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko pracy specjalisty/starszego specjalisty
(WKO/18z /2017)

 

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie uprzejmie informuje, że względu na brak kandydatów na wolne stanowisko specjalisty/ starszego specjalisty w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli procedura naboru została zakończona.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:


specjalista / starszy specjalista
w dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami w Wydziale Kontroli

WKO/18z/2017


Wymiar etatu: 1

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne obowiązki:

 • Przygotowanie i przeprowadzanie planowych, doraźnych oraz koordynowanych przez Centralę kontroli
 • świadczeniodawców.
 • Sporządzanie dokumentów związanych z przeprowadzoną kontrolą oraz projektu Wystąpienia pokontrolnego
 • Określanie, wspólnie z komórką właściwą do spraw finansowych kwoty wierzytelności NFZ powstałej na skutek nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.
 • Przygotowywanie projektu stanowiska Oddziału w związku z wniesionymi do Prezesa zażaleniami na czynności Dyrektora.
 • Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizacji celów i zadań Oddziału.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, wynikających z zadań Wydziału a nie ujętych w w/w zakresie obowiązków.

 Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz dentysta
 • specjalizacja z zakresu dziedziny zabiegowej lub zachowawczej w stomatologii
 • minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe
 • znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
 • znajomość obsługi komputera w zakresie WORD i EXCEL w stopniu podstawowym

 Wymagania pożądane:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność
 • prawo jazdy kat. B

 Wymagane dokumenty:

 • podpisane: list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • opie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 11.08.2017 r.
na adres:
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem:
OFERTA PRACY - WKO/18z/2017.

 

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone,

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2016.1793 z późn. zm).

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z     dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

 

Wszystkie aktualności