logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych (DLU/22z/2017) - zakończona

05.09.2017

04.10.2017 aktualizacja ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(specjalista – DLU/22z/2017)


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje, że ze względu na brak kandydatów na wolne stanowisko specjalisty w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych procedura naboru została zakończona.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydatów na stanowisko:             SPECJALISTA

w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych (DLU/ 22z /2017)

Wymiar etatu: 1                                                                               

Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    Ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe pod kątem ustalenia odpowiedniego rodzaju leczenia uzdrowiskowego
•    Przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych zgłaszanych przez świadczeniodawców w zakresie leczenia uzdrowiskowego
•    Przygotowanie projektów odpowiedzi merytorycznych na skargi i wnioski ubezpieczonych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
•    Udział w postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
 
Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe medyczne - lekarz specjalizacja w zakresie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej
•    minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
•    znajomość obsługi komputera

Dodatkowe wymagania:
•    samodzielność
•    umiejętność pracy w zespole
•    odporność na stres
 
Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 99.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia:
02 października 2017 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45, Wydział Kadr i Szkoleń, pok. 405 a,  z dopiskiem: „OFERTA PRACY DLU/ 22z /2017".

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zmn):
 
Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 z późn. zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności