logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/28z/2017 – zakończenie

13.10.2017

10.11.2017 aktualizacja ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WSS/ 28z /2017)

Na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców zatrudniona została Pani Mirella Stawicka. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko, spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 13.10.2017 r.


 

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszego referenta/młodszego specjalistę/ specjalistę

w Sekcji Postępowań Administracyjnych

w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

WSS/28z/2017

Wymiar etatu: 1

Forma zatrudnienia:  czas nieokreślony

Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin

 

Główne obowiązki:

 1. Przygotowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału wydawanych w trybie art. 109, dotyczących objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i ustalenia prawa do świadczeń zdrowotnych.

 2. Wszczynanie i prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego względem świadczeniobiorców, którym udzielono świadczeń opieki zdrowotnej pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym przygotowywania projektów decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów i ich wysokości oraz terminu płatności.

 3. Przygotowywanie projektów decyzji Dyrektora Oddziału w trybie art. 109a ustawy w przedmiocie interpretacji indywidualnych, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i przekazywanie ich do Centrali Funduszu celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 4. Przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy do Prezesa Funduszu.

 5. Prowadzenie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.

 6. Współpraca z ZUS, KRUS, świadczeniodawcami i innymi instytucjami oraz organami administracji w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

 7. Przetwarzanie i aktualizacja danych w ramach Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

 8. Prowadzenie rejestrów wniosków oraz decyzji Dyrektora Oddziału.

 9. Przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen, wniosków, informacji w zakresie prowadzonych spraw.

 10. Współpraca z Centralą Funduszu i innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych.

 11. Udzielanie informacji w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

  Wymagania konieczne:
 • wykształcenie – wyższe prawnicze

 • doświadczenie zawodowe – okres udokumentowanego zatrudnienia co najmniej 3 lata

 • znajomość programów WORD, EXCEL

 • umiejętności z zakresu komunikacji pisemnej i werbalnej

 • znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego

 

Wymagania pożądane:

 • umiejętności analityczne, pracy w zespole

 • przejawianie samodzielności, twórcze podejście do rozwiązywania problemów

   

Wymagane dokumenty:

 • podpisane: cv i list motywacyjny, w którym kandydat uzasadni swoje zainteresowanie stanowiskiem oraz wykaże, że spełnia wymagania konieczne podane w ogłoszeniu

 • podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSS/28z/2017 prowadzonego przez Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

   

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne

 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia

 • kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani

 • informacja telefoniczna: 91 425 11 81

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie w/w dokumentów w terminie do dnia 30.10.2017 r. na dres Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ , 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSS/28z/2017

 

Inne informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do WKS)

 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone

   

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                      (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.)

 

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z     dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej

Wszystkie aktualności