logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców WSS/37z/2017 - zakończenie

21.12.2017

25.01.2018 aktualizacja ogłoszenia   

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
 (WSS/37z/2017)

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy młodszego specjalisty/specjalisty w Sekcji Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców została zakończona bez wyłonienia kandydata.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

młodszego specjalistę/ specjalistę
w Sekcji Skarg i Wniosków
w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców
WSS/37z/2017

Wymiar etatu:  1
Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin

Główne obowiązki:

1.    Prowadzenie ewidencji rozpatrywanych spraw oraz sposobu ich załatwiania
2.    Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców w ramach zawartych umów z Oddziałem
3.    Bieżąca obsługa osób zgłaszających się do Oddziału w celu uzyskania informacji dotyczących zasad korzystania ze świadczeń w systemie ubezpieczenia zdrowotnego
4.    Opracowywanie analiz i sprawozdań dotyczących skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania, w tym okresowych sprawozdań w tym zakresie
5.    Archiwizowanie dokumentacji wytwarzanej i przechowywanej w sekcji.
6.    Wydawanie – na żądanie ubezpieczonego – informacji o udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej i kwocie środków finansowych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń

Wymagania konieczne:

•    wykształcenie wyższe: prawo, administracja, zdrowie publiczne
•    staż pracy:  min. 3 lata, w tym w pracy z klientem
•    znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o działalności leczniczej
•    umiejętność analitycznego myślenia
•    praktyczna znajomość pakietu MS Office (WORD i EXCEL)
•    bardzo  dobra organizacja pracy
•    umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
•    kreatywność i komunikatywność
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: cv i list motywacyjny, w którym kandydat uzasadni swoje zainteresowanie stanowiskiem oraz wykaże, że spełnia wymagania konieczne podane w ogłoszeniu
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji WSS/37z/2017 prowadzonego przez Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81

Zainteresowane osoby  prosimy o przesłanie w/w  dokumentów w terminie  do dnia 15.01.2018 r.  na dres Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ , 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSS/37z/2017

Inne informacje:
•    oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do WKS)
•    oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 z późn. zm.)

1.    Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1)    świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2)    właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3)    członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4)    członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5)    członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6)    właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7)    właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8)    posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9)    członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
2.    Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1)    podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2)    wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności