logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na czas określony – zastępstwo na stanowisko pracy specjalisty/starszego specjalisty w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ/22/2016 - zakończona

12.10.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU (WŚOZ/22/2016)

Na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Maria Szymczak. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko  i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 12 października 2016 roku.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 SzczecinPoszukuje kandydata na stanowisko:specjalisty/starszego specjalisty
w Dziale ds. Wyrobów Medycznych w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WSOZ/22/2016Wymiar etatu: 1
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony – zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin

Główne obowiązki:
•    Obsługa świadczeniobiorców w Sali Obsługi w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne  
•    Kontrola formalna zleceń w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
•    Przygotowywanie odpowiedzi merytorycznych na wnioski i skargi zgłaszane przez świadczeniobiorców, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
•    Prowadzenie bazy danych oraz czuwanie nad jej aktualnością w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
•    Udział w rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
•    Współpraca ze świadczeniodawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne
Wymagania konieczne:
•    wykształcenie wyższe, preferowane medyczne
•    co najmniej 5-letni staż pracy
•    doświadczenie zawodowe w pracy z klientem
•    znajomość ustaw: o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej
•    biegła znajomość programów Word, Excel i obsługi urządzeń biurowych  
Dodatkowe wymagania:
•    komunikatywność
•    dokładność i systematyczność
•    umiejętność pracy w zespole
•    umiejętność poprawnego formułowania pism  urzędowych
Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy
Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 27.10.2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WSOZ/22/2016.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.581).

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz.. 950 ze zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności