logo

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Rekrutacja

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy starszego referenta w Sekcji Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ/25/2016 - zakończona

07.11.2016

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
(WŚOZ/ 25 /2016)

Na stanowisko pracy starszego referenta w Sekcji Lecznictwa Stacjonarnego Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej została zatrudniona Pani Agnieszka Makaruś. Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na ww. stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu z dnia 07.11.2016 r.


ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NFZ W SZCZECINIE
ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Poszukuje kandydata na stanowisko:

starszy referent
w Sekcji Lecznictwa Stacjonarnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
WŚOZ/25/2016

Wymiar etatu: 1
Liczba wolnych stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Szczecin
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Główne obowiązki:
•    Udział w przygotowaniu i postępowaniu konkursowym na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń odrębnie kontraktowanych.
•    Powiadamianie jednostek o negocjacjach i renegocjacjach oraz udział w negocjacjach  i renegocjacjach umów ze świadczeniodawcami.
•    Przygotowywanie wniosków w zakresie zabezpieczania świadczeń zdrowotnych stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.
•    Prowadzenie bazy danych oraz jej aktualizacja w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.
•    Przygotowanie odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców w zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych.
•    Współpraca ze świadczeniodawcami w ww. zakresach.

Wymagania konieczne:
•    wykształcenie – wyższe, preferowane medyczne
•    staż pracy – minimum 1 rok
•    znajomość obsługi programu Word i Excel
•    umiejętność analitycznego myślenia
•    komunikatywność
•    dobra organizacja pracy
•    umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:
•    doświadczenie w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
•    doświadczenie w lecznictwie szpitalnym lub opiece psychiatrycznej

Wymagane dokumenty:
•    podpisane: list motywacyjny i CV
•    podpisane oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:
•    kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej
•    formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
•    kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
•    kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
•    informacja telefoniczna: 91 425 11 81
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 30.11.2016 r. na adres: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ, 71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45 Wydział Kadr i Szkoleń, pokój 405 a z dopiskiem: OFERTA PRACY - WŚOZ/25/2016.

Inne informacje:
•    Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do ZOW NFZ),
•    Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2015.581).

Art.112.
1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r, poz.. 950 ze zm.);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu
2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.

Wszystkie aktualności