logo

Dla pacjenta

Drukuj

Jak się leczyć

Opieka zdrowotna nad dzieckiem w casie wakacji

03.06.2019

Zanim dziecko wyjdzie na kolonie, obóz…

Kwalifikacja dziecka do udziału w czynnym wypoczynku nie wymaga poświadczenia przez lekarza. Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku (zał. nr 6 do rozporządzenia MZ, cz. II), wypełnia i podpisuje rodzic lub inny opiekun prawny dziecka. Karta zawiera: istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, (np. na co jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary), a także informacje o szczepieniach ochronnych, takich jak tężec, błonica, dur i inne (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień). Tę kwestię regulują przepisy rozporządzenia ministra edukacji w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zobacz więcej

 • Rynek Zdrowia. PZ do rodziców dzieci jadących na obozy sportowe: zaświadczenie od lekarza nie jest potrzebne - otwórz link
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Dz.U. 2016 poz. 452 - otwórz link 

 Aspekty prawne sprawowania opieki nad dzieckiem 

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 - otwórz link
 • Śląska Izba Lekarska. Czy małoletni może bez przedstawiciela ustawowego (rodzica) zgłosić się do lekarza - otwórz link
 • Jeśli nie rodzic, kto może iść z dzieckiem do lekarza - otwórz link
 
Opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

Dziecko przebywające poza miejscem zamieszkania korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach ogólnych. W razie nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu, należy zapewnić dziecku jak najszybszy dostęp do właściwych świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych odpowiednio do stanu zdrowia dziecka:

Lekarz w przychodni dyżurnej
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - otwórz link udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.
Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu.
 
Leczenie stomatologiczne
Bezpłatne świadczenia stomatologiczne udzielane są (zazwyczaj w dni powszednie, zgodnie z harmonogramem pracy) w placówkach posiadających umowę z NFZ - otwórz link.
W nagłym przypadku można skorzystać ze stomatologicznej pomocy doraźnej. Jej zakres obejmuje tylko niezbędne świadczenia – otwórz link. Pogotowie stomatologiczne czynne jest w dni powszednie w godz. 19.00 - 7.00, a w dni wolne od pracy - całodobowo. 
Gdzie jest udzielana stomatologiczna pomoc doraźna  - otwórz link.
 
Izby przyjęć i szpitalne oddziały ratunkowe
Świadczenia w stanach nagłych udzielane są bez skierowania w czynnych przez całą dobę izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) - otwórz link.
W stanach nagłych każdy lekarz, w tym lekarz niebędący specjalistą dziecięcym, ma obowiązek udzielić dziecku niezbędnej i dostępnej w danych warunkach pomocy uzasadnionej stanem zdrowia dziecka. To lekarz decyduje o dalszym postępowaniu medycznym wobec dziecka.
Planowe leczenie dzieci, ze względu na ich zdrowie, możliwą do uzyskania jakość świadczeń medycznych oraz bezpieczeństwo, powinno być realizowane, o ile to tylko możliwe, przez podmioty specjalizujące się w leczeniu dzieci.
 
Leczenie szpitalne dzieci
Uwaga! W izbach przyjęć (IP) i szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) - otwórz link udzielane są świadczenia w trybie nagłym, całodobowo i bez wymaganego skierowania. Natomiast w oddziałach szpitalnych udzielne są świadczenia:
 • w trybie planowym, na podstawie skierowania
 • lub w trybie pilnym - po zakwalifikowaniu przez lekarza dyżurnego izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego, jako kontynuacja świadczenia udzielonego w IP lub SOR.
Dzieci uzyskują świadczenia planowe w oddziałach dziecięcych. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na brak profilu o specjalności dziecięcej, dziecko może być przyjęte do leczenia w innych oddziałach szpitalnych.
 
Pogotowie ratunkowe (999 lub 112)
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, należy wezwać pogotowie ratunkowe! W oczekiwaniu na przyjazd karetki należy stosować zalecenia dyspozytora w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
Do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu należą m.in.: utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki; nagły ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha; uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród; ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta, zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny, wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie lub utoniecie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana, będąca efektem urazu; uraz kończyny dolnej uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.
 
Ubezpieczenie dzieci
Osoby do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej - do 26 roku życia, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są jako członkowie rodziny przez rodzica. Dziecko, które  posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – zgłaszane jest do ubezpieczenia jako członek rodziny bez ograniczenia wieku.
Osoby niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny (lub z innego tytułu), zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 • uczniowie - przez szkoły.
Efektem zgłoszenia do ubezpieczenia jest zielony status dziecka w eWUŚ – systemie  elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy. Brak zielonego statusu” w eWUŚ nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia.      
Dzieci nieubezpieczone, wobec których nie można ustalić instytucji zobowiązanej do zgłoszenia ich do ubezpieczenia zdrowotnego, także mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, do ukończenia przez nie 18 roku życia.  Świadczenia na ich rzecz finansowane są przez NFZ ze specjalnej dotacji z budżetu państwa.
 
 
Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800 190 590
 • Siedziba ZOW NFZ
  71-470 Szczecin, ul. Arkońska 45
  faks 91 425 11 88
  e-mail: sekretariat@nfz-szczecin.pl
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie
  75-820 Koszalin, ul. Konstytucji 3 Maja 7 (pomieszczenia na parterze)
  faks 94 341 54 22; e-mail: koszalin@nfz-szczecin.pl
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Pyrzycach
  74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa);
  e-mail: poupyrzyce@nfz-szczecin.pl

 

 

 

%MCEPASTEBIN%

Wszystkie aktualności