logo

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Co to jest EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • EKUZ to dowód ubezpieczenia w NFZ, stosowany w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
 • EKUZ wydawany przez NFZ to plastikowa karta, wielkości bankomatowej, bez zdjęcia
 • EKUZ wystawiany jest na każdego ubezpieczonego z osobna, także na dziecko
 • EKUZ jest bezpłatny

EKUZ uprawnia do świadczeń opieki zdrowotnej

 • osoby podróżujące (głównie) w celach turystycznych
 • w sytuacji nagłej
 • w zakresie niezbędnym z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter świadczeń oraz przewidywany czas pobytu w kraju UE/EFTA
 • w placówkach mających umowę z tamtejszą kasą chorych (odpowiednikiem NFZ)
 • na zasadach obowiązujących w kraju pobytu

EKUZ wydawany jest na określony czas, osobom ubezpieczonym/uprawnionym:

 • podróżującym w celach turystycznych:
  • pracownikom
  • osobom prowadzącym działalność gospodarczą
  • osobom mającym podpisaną umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ
  • członkom rodziny osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego
  • nieubezpieczonym kobietom w ciąży, posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP
  • nieubezpieczonym osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia
 • uczącym się/ studiującym w kraju Wspólnoty karta EKUZ wydawana jest na okres do końca semestru/ roku szkolnego/ akademickiego, na podstawie: potwierdzenia ubezpieczenia w CWU, wraz z legitymacją szkolną/ studencką lub: potwierdzenia ubezpieczenia w CWU, wraz z zaświadczeniem z polskiej lub zagranicznej szkoły/ uczelni o podjęciu/ kontynuowaniu nauki w innym państwie Wspólnoty - w zaświadczeniu musi być wskazany okres pobierania nauki
 • oddelegowanym do pracy za granicą przez polskiego pracodawcę karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E 101/ A1 (formularz E 101/ A1 wystawia ZUS na wniosek pracodawcy)
 • osobom nieubezpieczonym posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia, karta EKUZ wydawana jest do dnia ukończenia przez te osoby 18 roku życia
 • bezrobotnym pobierającym zasiłek, udającym się do innego państwa Wspólnoty w celu poszukiwania tam pracy, karta EKUZ wydawana jest na podstawie formularza E 303, wystawionego przez urząd pracy, który wypłaca zasiłek dla bezrobotnych
 • rencistom karta EKUZ wystawiana jest na czas przyznanego świadczenia rentowego, ale nie dłużej niż na 5 lat
 • emerytom karta EKUZ wystawiana jest na 5 lat

*Na mocy decyzji S 1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 roku, państwa członkowskie UE ustalają okresy ważności na jakie wydawane są karty EKUZ. W Polsce regulacje dotyczące okresów ważności EKUZ znajdują się w zarządzeniu Nr 83/ 2010/ DSS Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie okresu ważności EKUZ wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym oraz w procedurze wydawania EKUZ nr 2005/03/BWM/EKUZ/5.0, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku.