logo

Pilne Dbaj o bezpieczeństwo własne i otoczenia: #maskujSię, trzymaj dystans, myj ręce Jedziesz do uzdrowiska? Zadzwoń w dwa miejsca! A potem zrób test - nie wcześniej, niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu! Opieka zdrowotna w okresie epidemii. Teleporady lekarza rodzinnego i lekarza specjalisty, gdzie leczyć bolący ząb Stan epidemii - dodatkowe ograniczenia w kontaktach z OW w Szczecinie i Koszalinie Zamknij

Nasz oddział NFZ

Drukuj

Petycje

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Złożone żądanie może zawierać zgodę na ujawnienie, na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego, danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego.

Treść petycji powinna zawierać:
1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
3)    oznaczenie adresata petycji;
4)    wskazanie przedmiotu petycji.

Podstawa prawna:

  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o petycjach. Dz.U. 2017 poz. 1123
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Dz.U. 2014 poz. 1195