Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2018

21.02.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW
O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU: ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
NA ROK 2018

KOD POSTĘPOWANIA  16-18-000043/ZPO/12/2/06

Na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 j.t.)

ZACHODNIOPOMORSKI OW NFZ W SZCZECINIE
Adres: SZCZECIN ul. ARKOŃSKA 45
zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:
1.    ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
2.    ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
3.    ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
4.    ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU
na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIE

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.
Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.
Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2018 dostępne są na stronie: www.nfz-szczecin.pl
Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 01-04-2018r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 12.03.2018. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
Wnioskodawca może złożyć w ZACHODNIOPOMORSKIM OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Szczecin 21-02-2018r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności