Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Aneksowanie umów w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne w roku 2019

07.12.2018

Aneksowanie umów wieloletnich
w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019

Aneksowanie umów, polegające na wprowadzaniu nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców, jest realizowane analogicznie do postępowania w latach ubiegłych.
Wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej (konieczna data obowiązywania aneksu) - zapytanie aktualizacyjne 16-19-000050/ZPO/12/2/-/05 do pobrania

Wersja papierowa wniosku:
FORMULARZE AKTUALIZACYJNE ZPO:
I DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA,
V WYKAZ ASORTYMENTU - po 1 stronie dla każdego zakresu,
VI SZCZEGÓŁY OFERT - po 1 stronie dla każdego zakresu i każdego miejsca udzielania świadczeń);
Kopie umów z podwykonawcami,
Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezesa nr 59/2016/DSOZ z dnia 29 czerwca 2016  roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Świadczeniodawca obowiązany jest do zgłaszania zmian w harmonogramie, dotyczących miejsca udzielania świadczeń oraz podwykonawców, nie później niż na 14 dni przed końcem miesiąca, co będzie stanowiło podstawę podpisania aneksu do umowy obowiązującego od pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zgłoszono zmiany.
Złożone dokumenty podlegają identycznej ocenie przez zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.

Wnioski aktualizacyjne należy składać w kopertach oznaczonych zgodnie z w/w zarządzeniem, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, osobiście lub pocztą na adres: Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, pok. 17.

UWAGA: Wniosek dotyczący  zmiany w harmonogramie-zasoby, dotyczący miejsca udzielania świadczeń (podwykonawców)  mający  obowiązywać od dnia 01.01.2019 r., należy zgłosić  w nieprzekraczalnym  terminie tj. do dnia 10.01.2019, po udostepnieniu umowy na rok 2019 w SZOI.

Numery telefonów w ZOW NFZ przydatne w trakcie przygotowywania wniosków:
• 91 425 10 45
• 91 425 10 46

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Wszystkie aktualności