Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - Kontraktowanie świadczeń na rok 2020

03.12.2019

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020 w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne dotyczące dodania nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuję, że zostały udostępnione materiały informacyjne stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2020

Wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - 16-20-000038/ZPO/12/2/-/05
zapytanie aktualizacyjne   do pobrania


1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej. Wersja papierowa dokumentacji stanowi wydruk z aplikacji NFZ –KO zgodny z wersją elektroniczną.

2. Wersje elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie.

Z programu NFZ-KO należy wydrukować:

 • I     DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA,
  V    WYKAZ ASORTYMENTU - po 1 stronie dla każdego zakresu,
  VI   SZCZEGÓŁY OFERT – po 1 stronie dla każdego zakresu i każdego miejsca udzielania świadczeń);
  Kopie umów z podwykonawcami, opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
 • załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r.
 • załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r
 • dokumenty potwierdzające staż pracy – określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019
 • kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych
  w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy,
 • oryginał pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
  w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz
  z wnioskiem – w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika

 

 

UWAGA


Zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa  Narodowego  Funduszu  Zdrowia z  dnia  1 października  2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  w ww. rodzaju świadczeń, dokumentacja aktualizacyjna może być składana w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa obowiązuje od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania umowy. Podpisaną umowę udostępnia się w centralnym systemie obsługi zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Złożone dokumenty podlegają identycznej ocenie przez zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.

Wnioski aktualizacyjne należy składać w kopertach oznaczonych zgodnie z w/w zarządzeniem, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, osobiście lub pocztą na adres: Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin, pok. 17.

Numery telefonów w ZOW NFZ przydatne w trakcie przygotowywania wniosków:
• 91 425 10 45
• 91 425 10 46

Wszystkie aktualności