Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie dla nowych oferentów do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne na rok 2021

13.01.2021

UWAGA: KOMUNIKAT DOTYCZY WYŁĄCZNIE NOWYCH OFERENTÓW

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24.11.2020 roku >>>

Uprzejmie przypominamy, że wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01 października 2019 r. >>> w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy należy sporządzić w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe dla rodzaju świadczeń ZPO, w formie elektronicznej i papierowej. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

W celu wygenerowania oferty zawarcia umowy niezbędny jest dostęp do Sytemu Zarzadzania Obiegiem Informacji (SZOI) >>>

W celu przygotowania wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do:

1.      aktualizacji potencjału wykonawczego na 2021 rok – SZOI,
2.      wygenerowania profilu świadczeniodawcy – SZOI,
3.      pobrania i instalacji aplikacji ofertowej NFZ-KO,
4.      zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy wygenerowanego w SZOI,
5.      pobrania zapytania ofertowego i zaimportowania do NFZ-KO,
6.      przygotowania w NFZ-KO formularza ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie zapytania ofertowego oraz profilu świadczeniodawcy,
7.      zapisania wersji elektronicznej formularza ofertowego na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: a) napis: „wniosek o zawarcie umowy”, b) nazwa i adres świadczeniodawcy, c) numer i przedmiot postępowania,
8.      wydrukowania całości formularza ofertowego, zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
9.      umieszczenia wydruku formularza ofertowego oraz nośnika elektronicznego, o których mowa w pkt. 7 i 8, w kopercie,

Do koperty należy włożyć:
•    oświadczenie wnioskodawcy – zał. nr 2 do zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01 października  2019 r. (plik pdf)
•    oświadczenie wnioskodawcy – zał. nr 3 do zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01 października 2019 r. (plik pdf)
•    statut lub umowa spółki - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej - umowa spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwała wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
•    pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo
do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika,
•    wniosek w sprawie rachunku bankowego sporządzony w Portalu SZOI, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 01 października 2019 r . przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SZOI oraz w formie pisemnej
(z wydrukowanym kodem kreskowym), podpisany przez osoby upoważnione,
•    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń,
•    kopie umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia w formularzu ofertowym co najmniej jednego wyrobu medycznego z każdego przedstawianego asortymentu w cenie limitu lub w cenie niższej niż limit, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie.

Opis koperty
 – wydruk z NFZ-KO

Wnioski należy składać:
Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie
ul. Arkońska 45
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.:8.00-16.00

lub pocztą na adres:
Zachodniopomorski OW NFZ w Szczecinie
ul. Arkońska 45
71-470 Szczecin


Wszystkie aktualności