Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne dla umów od 1 lipca 2021 roku

16.04.2021

KOMUNIKAT DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU:
ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE NA ROK 2021 i LATA NASTĘPNE

KOD POSTĘPOWANIA 16-21-000049/ZPO/12/2/06

(zaproszenie oraz zapytanie ofertowe do pobrania z przeglądarki postępowań)

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

 • ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
 • ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
 • ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
 • ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Umowy będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 lipca 2021 roku, proszeni są o złożenie wniosków do dnia 14 maja 2021 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w ZOW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz wymagane dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Zasady przygotowania wniosku:

1)         Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej. Wersja papierowa dokumentacji stanowi wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodny z wersja elektroniczną.

2)         Wnioskodawca zobowiązany jest do wydrukowania całości formularza wniosku, zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

3)          Do formularza należy dołączyć:

 • oświadczenie wnioskodawcy - zał. nr 2 do zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ;
 • oświadczenie wnioskodawcy - zał. nr 3 do zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ;
 • statut lub umowę spółki - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika;
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego sporządzony w Portalu SZOI, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ, przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SZOI oraz w formie pisemnej (z wydrukowanym kodem kreskowym), podpisany przez osoby upoważnione;
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń;
 • kopie umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

Obowiązujące przepisy:

1)      Zarządzenie nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.);

2)      Zarządzenie nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 roku w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.);

3)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 z późn. zm.);

4)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1570);

5)      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 1728);

6)      Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523);

7)      Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.);

8)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności