Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Aneksowanie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne - dodanie nowych miejsc i nowych podwykonawców – od 1 lipca 2021

18.06.2021

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE - WNIOSEK AKTUALIZACYJNY

Aneksowanie umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne dotyczące dodania nowych miejsc udzielania świadczeń oraz nowych podwykonawców od 1 lipca 2021 roku

Wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej: zapytanie aktualizacyjne do pobrania


1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej. Wersja papierowa dokumentacji stanowi wydruk z aplikacji NFZ –KO zgodny z wersją elektroniczną.

2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie.

Z programu NFZ-KO należy wydrukować:

 • I DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA,
 • V WYKAZ ASORTYMENTU – po 1 stronie dla każdego zakresu,
 • VI SZCZEGÓŁY OFERT – po 1 stronie dla każdego zakresu i każdego miejsca udzielania świadczeń,
 • Kopie umów z podwykonawcami, opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,
 • Oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.),
 • Oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ,
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy – określone w załączniku nr 7 do Zarządzenia 131/2019/DSOZ,
 • Kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.),
 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,
  w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem
  w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Kserokopie składanych dokumentów formalnoprawnych muszą być potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

UWAGA

Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ z dnia 1 października 2019 roku
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie
w wyroby medyczne (ze zm.), dokumentacja aktualizacyjna może być składana w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Złożone dokumenty podlegają identycznej ocenie przez zespół do oceny wniosków, jak
w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.

Wnioski aktualizacyjne należy składać w kopertach oznaczonych zgodnie z ww. zarządzeniem,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, osobiście lub pocztą na adres:

Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Pomoc w trakcie przygotowywania wniosków - pod nr tel. 91 425 10 45

 

                                                                                    Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności