Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2022 i lata następne

13.12.2021

KOD POSTĘPOWANIA 16-22-000016/ZPO/12/2/06

(zaproszenie oraz zapytanie ofertowe do pobrania z przeglądarki postępowań)


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów w następujących zakresach świadczeń:

 1. ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
 2. ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
 3. Z ZAKRESU PROTETYKI SŁUCHU I OPTYKI OKULAROWEJ
 4. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ
 5. ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU

na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów, oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z przepisami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

Zasady przygotowania wniosku:

1)     Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej. Wersja papierowa dokumentacji stanowi wydruk z aplikacji NFZ-KO zgodny z wersja elektroniczną.

2)     Wnioskodawca zobowiązany jest do wydrukowania całości formularza wniosku, zgodnego z wersją elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną wnioskodawcy, lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

3)     Do formularza należy dołączyć:

-        oświadczenie wnioskodawcy - załącznik nr 2 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ;

-        oświadczenie wnioskodawcy - załącznik nr 3 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ;

-        statut lub umowę spółki - w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność w formie spółki innej, niż spółka cywilna, zaś w przypadku spółki cywilnej - umowę spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienia o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności;

-        pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem, w przypadku gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika;

-        wniosek w sprawie rachunku bankowego sporządzony w Portalu SZOI, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ, przesłany w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu SZOI oraz w formie pisemnej (z wydrukowanym kodem kreskowym), podpisany przez osoby upoważnione;

-        kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób udzielających świadczeń;

-        kopie umów z podwykonawcami zawierające zastrzeżenia o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

 

Wnioskodawca może złożyć w ZOW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem), oraz wymagane dokumenty, należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z

załącznikiem nr 4 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń

zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.), przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału Funduszu na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

 

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2022 roku, proszeni są o złożenie wniosków do dnia 16 grudnia 2021 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Poniżej, aktualnie obowiązujące przepisy w zakresie zawierania umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 ze zm.).
 2. Zarządzenie nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2021.523);
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.320 j.t. ze zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U.2013.1570);
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2021.704)

Ogłoszenie w pdf, pobierz

Przeglądarka postępowań

Wszystkie aktualności