Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie

13.12.2021

Aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju świadczeń Zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie: dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń oraz aktualizacja wykazu podwykonawców na rok 2022.


Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2022, w przypadku konieczności wprowadzenia przez świadczeniodawców

zmian w obowiązujących umowach w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dotyczących dodania nowych miejsc udzielania świadczeń, oraz aktualizacji wykazu podwykonawców.

Zapytanie aktualizacyjne nr 16-22-000018/ZPO/12/2/-/05 - do pobrania

  1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia wersji elektronicznej i papierowej dokumentacji aktualizacyjnej. Wersja papierowa dokumentacji, stanowi wydruk z aplikacji NFZ – KO, zgodny z udostępnioną Państwu powyżej wersją elektroniczną.
  2. Wersję elektroniczną dokumentacji aktualizacyjnej świadczeniodawca zobowiązany jest zapisać na płycie cd.

Z programu NFZ-KO należy wydrukować następujące dokumenty:

I DANE IDENTYFIKACYJNE OFERENTA,

V WYKAZ ASORTYMENTU – po 1 stronie dla każdego zakresu,

VI SZCZEGÓŁY OFERTY – po 1 stronie dla każdego zakresu i każdego miejsca udzielania świadczeń,

-     Kopie umów z podwykonawcami, opatrzenia każdej ze stron czytelnym podpisem lub parafą z pieczątką imienną świadczeniodawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania,

-     Oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 2 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.),

-     Oświadczenie wnioskodawcy – załącznik nr 3 do zarządzenia nr 131/2019/DSOZ,

-     Dokumenty potwierdzające staż pracy – określone w załączniku nr 7 do zarządzenia 131/2019/DSOZ,

-     Kserokopię aktualnej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskodawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2021.1285 j.t. ze zm.),

-     Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, w szczególności do złożenia wniosku, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wnioskodawcy wynika z dokumentów przedstawionych wraz z wnioskiem w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika.

Kserokopie składanych dokumentów formalnoprawnych, winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.

UWAGA:

Zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.), dokumentacja aktualizacyjna może być składana w ciągu całego roku kalendarzowego, zaś Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Złożone dokumenty podlegają ocenie przez zespół ds. oceny wniosków, na takich samych zasadach jak wnioski o zawarcie nowych umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioski aktualizacyjne należy składać w kopertach oznaczonych zgodnie z przepisami zarządzenia nr 131/2019/DSOZ, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00, osobiście lub pocztą na adres:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin.

Pomoc w zakresie przygotowywania wniosków można uzyskać pod nr tel. 91- 425-10-45.

Źródło: WŚOZ ZOW NFZ

 

Wszystkie aktualności