Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne – Kontraktowanie

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne – dodanie nowych miejsc udzielania świadczeń i podwykonawców w r. 2024

13.12.2023

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały udostępnione materiały informacyjne stanowiące podstawę sporządzenia dokumentacji aktualizacyjnej na rok 2024.

Wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - zapytanie aktualizacyjne:

16-24-000021/ZPO/12/2/-/05 – do pobrania

Wniosek należy przygotować w oparciu o wymagania określone w zarządzeniu Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 roku
w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

Ponadto informujemy, że do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć oświadczenia:

  • Oświadczenie wnioskodawcy, zgodne ze wzorem określonym w zarządzeniu Nr 74/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,
  • Oświadczenie wnioskodawcy o wpisach do rejestrów, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 roku,
  • Oświadczenie wnioskodawcy o asortymencie produktów handlowych, zawierającym informacje o zamieszczonym na Portalu numerze ID zestawu produktów handlowych oraz wersji zestawu, zgodnie ze wzorem określonym w załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 158/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 grudnia 2022 roku.

i stosowne dokumenty, o których mowa w § 7 ww. zarządzenia.

Wniosek, sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy wraz z wymaganymi dokumentami, złożyć w formie elektronicznej i papierowej (wydruk z aplikacji ofertowej), w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

Wnioski o rozszerzenie umowy o nowe miejsca udzielania świadczeń mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Należy je przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Oddziału:

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin

Oddział Funduszu rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od dnia ich wpływu do oddziału Funduszu.

Przypominamy, że złożone dokumenty podlegają identycznej ocenie przez zespół do oceny wniosków, jak w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.

Zmiany w umowie obowiązują od pierwszego dnia najbliższego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) rozpoczynającego się po dniu podpisania aneksu.

Wnioskodawca obowiązany jest do złożenia w danym oddziale Funduszu wyłącznie jednego wniosku dotyczącego danego zakresu świadczeń, który będzie realizowany w miejscach udzielania świadczeń znajdujących się na obszarze właściwości tego oddziału Funduszu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie: tel. 091 425 10 62.

 

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Franciszka Siadkowska
Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

 

Szczecin, dnia 13 grudnia 2023 roku

Wszystkie aktualności