Drukuj

e-WUŚ

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej oraz pacjentów

12.03.2015

Od dnia 1 stycznia 2013 roku każdy świadczeniodawca, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, może potwierdzić prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. w systemie eWUŚ - elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, a w przypadku niepotwierdzenia uprawnień w systemie
 2. poprzez okazanie przez pacjenta dokumentu potwierdzającego to uprawnienie, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
 3. złożenie przez pacjenta pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012 r., poz. 1421)

Zobacz więcej o eWUŚ
Zobacz dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

 

Czerwony status w systemie eWUŚ nie oznacza, że pacjent jest nieuprawniony do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, a jedynie, że NFZ tego prawa nie potwierdza. Może to zrobić sam pacjent poprzez okazanie dokumentu lub złożenie oświadczenia, z czego korzystają najczęściej:

 1.  osoby pobierające zasiłek chorobowy lub wypadkowy (oraz członkowie ich rodzin) po ustaniu zatrudnienia; uprawnienie na podstawie art. 67.6 ustawy*
 2.  osoby ubiegające się o przyznanie emerytury lub renty (oraz członkowie ich rodzin); uprawnienie na podstawie art. 67.7 ustawy*
 3.  kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu, posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym
 4.  osoby, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z ukończeniem szkoły:
  • ponadgimnazjalnej - uprawnienie trwa przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów.
  • wyższej - uprawnienie trwa przez okres 4 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy studentów

Uwaga! Zgodnie z art. 50 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, oświadczenie może zostać złożone w terminie późniejszym.

 

Zobacz więcej o potwierdzaniu prawa do świadczeń w późniejszym terminie

 

W przypadku stwierdzenia czerwonego statusu, osoba zainteresowana winna złożyć pismo do właściwego terytorialnie oddziału ZUS lub do Oddziału Wojewódzkiego NFZ, celem przeprowadzenia weryfikacji statusu ubezpieczenia.

 

Czerwony status w systemie e WUŚ, w sytuacji okazania przez pacjenta dowodu/ dokumentu ubezpieczenia lub złożenia przez niego oświadczenia, nie stanowi podstawy do wystawienia recepty ze 100 % odpłatnością na leki objęte refundacją.


Czerwony status nie stanowi podstawy do skreślenia pacjenta z listy aktywnej lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Wydział Spraw Świadczeniobiorców


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychDz.U.2004 nr 210 poz. 2135

 

Wszystkie aktualności