Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Leki w państwach UE/EFTA

Poniżej przedstawione zasady dotyczą sytuacji, gdy wykupienie leków jest bezpośrednią konsekwencją udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych ze względu na stan zdrowia danej osoby i planowany okres pobytu w państwie UE/EFTA. O refundację kosztów leków można ubiegać się w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w kraju pobytu bądź we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski. Do wniosku o zwrot kosztów należy dołączyć oryginały rachunków/ dowodów zapłaty.

Austria

Leki znajdujące się w austriackim spisie leków można kupić w każdej aptece na podstawie recepty wystawionej przez lekarza posiadającego umowę z kasą chorych. Za każdy lek naliczana jest bezzwrotna opłata w wysokości 4.35 EUR. Koszt leków nieobjętych spisem może być pokryty przez kasę chorych tylko za zgodą głównego lekarza kasy.

Belgia

Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 25%, 50%, 60% lub 80% ceny, w zależności od rodzaju leku.

Cypr

Uprawnionym do wystawienia recepty objętej refundacją jest lekarz pracujący w ramach państwowej służby zdrowia. Receptę należy przedstawić w państwowej aptece wraz z kartą EKUZ.

Czechy

W zależności od rodzaju, leki wydawane są bezpłatnie, za częściową lub pełną odpłatnością.

Dania

W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można się ubiegać o zwrot części poniesionych wydatków w urzędzie gminy. Przy pierwszym zakupie leku wydawana jest karta, którą należy okazywać przy każdym kolejnym zakupie. Wydatki na lekarstwa są zwracane, gdy ich suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 kr w jednym roku kalendarzowym.
Wysokość refundacji zależy od poniesionych wydatków (0%, 50%, 75%, 85%). Wydatki poniżej 520 kr są zwracane tylko w przypadku dzieci (według stawki 50%).

Estonia

Za leki refundowane należy ponieść opłatę w wysokości 20 lub 50 EEK oraz opłacić pewną część ceny powyżej tej kwoty (10% 25% lub 50%, zależnie od rodzaju leku). Dzieci do 10 roku życia, renciści i osoby powyżej 63 roku życia otrzymują niektóre leki ze zniżką 90%.

Finlandia

W aptece należy zapłacić 100% ceny leku, a następnie można się ubiegać o zwrot części wydatków (z reguły wynosi on 50% powyżej stałej bezzwrotnej opłaty w wysokości 10 EUR).

Francja

Z opakowań lekarstw należy odkleić vignettes (małe białe lub niebieskie nalepki z ceną) i przykleić je w wyznaczonych miejscach Feuille de Soins otrzymanego od farmaceuty. Feuille de Soins należy podpisać. W przypadku skorzystania ze świadczeń ambulatoryjnych lub przy zakupie leków, należy najpierw opłacić pełne koszty, a następnie można się ubiegać o częściowy ich zwrot w lokalnej kasie chorych - Caisse Primaire D'Assurance Maladie (CPAM). Prawo do pełnej refundacji przysługuje w przypadku leków niezbędnych (z białą nalepką vignette i symbolem przekreślonego prostokąta), do refundacji w wysokości do 65% ceny - w przypadku innych leków z białą vignette; zwrot 35% ceny można otrzymać za leki z niebieską vignette. Koszt lekarstw opatrzonych vignette z symbolem D nie podlega zwrotowi.

Grecja

Za leki na receptę pacjent opłaca maksymalnie 25% ceny. Uprawnionym do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który podpisał umowę z IKA. Recepty należy realizować w aptece objętej systemem IKA w ciągu 5 dni od wystawienia. Wykaz takich aptek można otrzymać w biurze IKA.

Hiszpania

Niektóre leki są refundowane - wówczas należy opłacić do 40% ich ceny. Pozostałe leki dostępne są za pełną odpłatnością. Z opłat za leki zwolnieni są emeryci i renciści.

Holandia

Leki na receptę są w pełni refundowane, chyba że istnieje tańszy zamiennik zapisanego leku - wówczas pacjent pokrywa różnicę w cenie między droższym, zapisanym lekiem, a jego tańszym odpowiednikiem.

Irlandia

Uprawnionym do wystawiania recept objętych refundacją jest lekarz posiadający umowę z publiczną służbą zdrowia.

Islandia

Odpłatność za leki jest zróżnicowana - od 0 do 100%. Jeśli istnieje tańszy lek o tym samym działaniu, co lek przepisany na recepcie, należy pokryć różnicę ich cen. Można poprosić farmaceutę o wydanie tańszego leku.

Lichtenstein

Ubezpieczenie pokrywa pełne koszty leków na receptę, znajdujących się na liście leków refundowanych. Za pozostałe należy zapłacić pełną cenę.

Litwa

Niektóre leki na receptę są w pełni refundowane, a za niektóre obowiązuje dopłata w wysokości 10%, 20% lub 50% ceny. Leki spoza krajowej listy leków refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.

Luksemburg

Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 20% lub 60% ceny w zależności od rodzaju leku.

Łotwa

Za leki refundowane naliczana jest stawka ryczałtowa (0,10 Ls) lub 0%, 25% albo 50% ceny. Pozostałe leki są w pełni odpłatne. Ważność recepty na leki refundowane wynosi 15 dni, na pozostałe leki - 3 miesiące.

Malta

Pacjent pokrywa pełne koszty leków, poza lekami zaordynowanymi podczas leczenia szpitalnego i pierwszych 3 dni po wypisaniu ze szpitala.

Niemcy

Odpłatność za leki na receptę wynosi 10% ceny, jednak nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR. Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz kobiet w ciąży. Jeśli pacjent nie przedstawi wymaganych dokumentów, zostanie obciążony pełnymi kosztami leczenia, a wystawione mu recepty będą realizowane przez apteki za pełną odpłatnością. Nie obowiązuje wówczas system dopłat.

Norwegia

Za leki przepisane na „białej" recepcie należy zapłacić pełną cenę, na „niebieskiej" (na choroby przewlekłe) - 36% ceny do określonego limitu. Uprawnionym do wystawiania recept objętych refundacją jest lekarz, który posiada umowę z Narodowym Biurem Ubezpieczeniowym. Recepta jest ważna 12 miesięcy.

Portugalia

Niektóre leki są bezpłatne, za inne należy zapłacić 30%, 60% lub 100% ceny. Leki spoza listy leków refundowanych sprzedawane są za pełną odpłatnością.

Słowacja

Za leki na receptę naliczana jest zryczałtowana opłata, a w niektórych przypadkach także pewna część ich ceny. Niektóre leki sprzedawane są za pełną odpłatnością.
W zależności od rodzaju, leki na receptę wydawane są za opłatą ryczałtową wynoszącą 20 Sk, lub za częściową albo pełną odpłatnością.

Słowenia

Niektóre leki na receptę są bezpłatne, za inne należy zapłacić 25%, 75% lub 100% ceny.

Szwecja

Za leki na receptę należy zapłacić pełną cenę, chyba że przekracza ona ustalony limit, wówczas należy zapłacić tylko część nadwyżki ponad tę kwotę (10-50%).

Węgry

Niektóre lekarstwa są w pełni refundowane, za inne naliczana jest pełna cena lub zniżka 50%, 70%, 90% albo opłata ryczałtowa.

Wielka Brytania

Leki na receptę wydawane są bezpłatnie dzieciom do lat 16, uczniom do 18 roku życia, kobietom w ciąży i osobom powyżej 60 roku życia; pozostałe osoby muszą ponieść opłatę ryczałtową w wysokości 6,40 funta za każdy lek.

Włochy

Niektóre leki na receptę są sprzedawane za opłatą ryczałtową, za pozostałe trzeba zapłacić pełną cenę (na pełną odpłatność wskazuje słowo ticket na rachunku).