Narodowy Fundusz Zdrowia - Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie obrazek

Pilne 800 137 200 - ten numer warto zapamiętać. Twoja pomoc medyczna, gdy przychodnia POZ jest zamknięta Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zamknij

Opieka zdrowotna w UE i EFTA

Drukuj

Dowody ubezpieczenia obywateli UE/EFTA

Uprawnienia obywateli krajów UE i EFTA do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na terenie Polski przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, potwierdzają następujące dokumenty:

- dla osób ubezpieczonych w innym niż Polska kraju UE i EFTA, przebywających w Polsce czasowo (np. turystycznie) lub mieszkających w naszym kraju, a także członków ich rodzin:

1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z przyczyn medycznych, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu pobytu w Polsce osoby, która posiada kartę. Okres ważności wskazany jest na karcie.
Świadczeniem niezbędnym jest każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia pacjenta. Udzielenie świadczenia ma na celu także uniknięcie sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać wymagane, niezbędne z przyczyn medycznych, leczenie.

2. Certyfikat tymczasowo zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wydawany jest przez kraje członkowskie UE/EFTA w języku urzędowym państwa, w którym dana osoba jest ubezpieczona. Certyfikat zastępczy uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym, z przyczyn medycznych, dla kontynuowania pobytu w Polsce

 • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ (wzór w języku polskim) - pobierz plik PDF
 • Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ (wzór w języku angielskim) - pobierz plik PDF

3. Poświadczenie

Poświadczenie wydawane jest osobie mieszkającej w Polsce, a ubezpieczonej w innym kraju UE i EFTA. Poświadczenie uprawnia do korzystania z pełnego zakresu świadczeń przewidzianych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Poświadczenie wystawiane jest w języku polskim przez Oddział NFZ na czas określony lub bezterminowo, zgodnie z pierwotnym dokumentem wystawionym przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wzór) - pobierz plik PDF

Poświadczenie wydawane jest na podstawie przedłożonego formularza:

 • E 106 - osobie ubezpieczonej i członkom jej rodziny, mieszkającym w Polsce, a ubezpieczonym w innym kraju UE; np. pracownikowi ambasady i jego rodzinie
  Zobacz dokumenty potrzebne do uzyskania formularza E 106
 • E 109 - mieszkającym w Polsce członkom rodziny osoby, która jest ubezpieczona i mieszka w innym kraju UE; np. żona i dzieci mieszkają w Polsce, a mąż pracuje w Niemczech i tam jest ubezpieczony. Zobacz dokumenty potrzebne do uzyskania formularza E 109
 • E 120 - osobie, która mieszkając w Polsce oczekuje na przyznanie emerytury lub renty z innego kraju UE
 • E 121 - osobie na emeryturze, która mieszkając w Polsce otrzymuje emeryturę z innego kraju UE

4. Formularz E 112

Jest zgodą ubezpieczyciela (odpowiednik NFZ, nazywany też instytucją właściwą) na planową diagnostykę i leczenie w innym państwie członkowskim. Formularz wystawiony jest w języku urzędowym państwa, w którym pacjent jest ubezpieczony. Formularz uprawnia do opieki zdrowotnej w zakresie ustalonym indywidualnie dla pacjenta.

- dla studentów z krajów Unii Europejskiej

 • EKUZ/ EHIC - wydany w kraju, z którego student pochodzi; dokument wydaje tzw. instytucja właściwa (ubezpieczyciel, odpowiednik NFZ). EKUZ/ EHIC uprawnia studenta do uzyskania pomocy medycznej w zakresie niezbędnym, przez przewidywany okres pobytu w Polsce.
 • Druk RMUA bądź zaświadczenie o ubezpieczeniu, wydane zagranicznemu studentowi studiującemu w Polsce, potwierdzone przez polską uczelnię. Dotyczy studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy nie posiadając innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, i nie mając uprawnień do opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, podlegają w związku ze studiami w Polsce obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego*. Osoby te zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego uczelnia lub jednostka prowadząca studia doktoranckie.

- dla studentów spoza Unii Europejskiej

 • Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z NFZ oraz dowód wpłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, oraz absolwentów, którzy odbywają w RP obowiązkowy staż, nie posiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA.

*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Art. 75 ust. 4.