Drukuj

Przepisy przydatne pacjentom

Aktualizacja 03.07.2023

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dz.U. 2018 poz. 932

Ustawa "Za życiem"
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Dz. U. 2016 poz. 1860

Standardy opieki okołoporodowej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. Dz.U. 2018 poz. 1756

Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2021 poz. 475

Leki dla dawców krwi i przeszczepów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu". Dz.U. 2021 poz. 883

Becikowe. Zaświadczenie obowiązujące od 1.01.2012
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1234

Wzór zaświadczenia lekarskiego  związanego z użyciem przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334

Tryb orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Dz.U. 2011 nr 88 poz. 500

Ustawa o weteranach
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa. Dz.U. 2011 nr 205 poz. 1203

Ustawa o języku migowym
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1243

Wzór legitymacji weterana i weterana poszkodowanego
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 229

Wzór dokumentu dla weterana poszkodowanego - funkcjonariusza
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Dz.U. 2020 poz. 1872