Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków w rodzaju: Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie w zakresie KOC II/III i DOK na rok 2017

01.02.2017

Z A P R O S Z E N I E
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU:
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE – ZAKRESY (KOC II/III, DOK)
NA ROK 2017

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2016.1860).

ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
W SZCZECINIE
adres: 71-470 SZCZECIN, UL. ARKOŃSKA 45

Z A P R A S Z A

do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK), w następujących zakresach:

  1. DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  2. KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)

na obszarze województwa: ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 22-12-2016r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK), powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 125/2016/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 22-12-2016r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.
Obowiązujące stawki produktów jednostkowych dedykowanych do rozliczania świadczeń w poszczególnych zakresach określone są odpowiednio w załącznikach nr 1a, 1b i 1c do zarządzenia Nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ.

Uprawnieni do składania wniosków, są odpowiednio:
- W zakresie KOC II/III - świadczeniodawcy spełniający warunki dla drugiego lub trzeciego poziomu referencyjnego położnictwa i ginekologii oraz odpowiednio dla neonatologii, którzy posiadają z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwo i ginekologia – drugi lub trzeci poziom referencyjny, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy lub w zakresie koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC);
- W zakresie DOK – świadczeniodawcy posiadający zawartą w Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie: świadczenia w zakresie neonatologii, przez co najmniej 2 lata poprzedzające złożenie wniosku o zawarcie umowy i posiada oddział neonatologiczny spełniający warunki dla trzeciego poziomu referencyjnego.

  1. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.
  2. Wniosek winien być złożony nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca, w celu zawarcia umowy od 1-go dnia następnego miesiąca.
  3. Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 01-03-2017r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10-02-2017r. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
  4. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku w formie pisemnej wraz z dokumentami określonymi w § 4 ust. 7 oraz zgodnie ze wzorem ujętym w załączniku nr 9a i 9b zarządzenia nr 125/2016/DSOZ Prezesa NFZ.
  5. Wnioskujący jest uprawniony do złożenia w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie tylko jednego wniosku dotyczącego określonego zakresu świadczeń.
  6. W przypadku, gdy wnioskujący posiada jednostki organizacyjne zlokalizowane na obszarze działania więcej niż jednego oddziału wojewódzkiego Funduszu, składa wnioski w oddziałach wojewódzkich Funduszu właściwych ze względu na miejsce udzielania świadczeń.


Szczecin dn. 01 lutego 2017r.

Wszystkie aktualności