Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Aktualizacja 13.01.2023

Telefoniczna Informacja Pacjenta 800 190 590

Od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe wzory na wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, środki pomocnicze).

Uprawnienia pacjenta do danego wyrobu medycznego mogą być potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Dzięki temu pacjent od razu może udać z potwierdzonym zleceniem do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ.

Elektroniczny sposób potwierdzania zleceń również umożliwia wystawienie i potwierdzenie niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Jeśli osoba wystawiająca nie zatwierdziła zlecenia elektronicznie, wówczas można je wysłać do nas pocztą tradycyjną lub na adres e-mail ( zdjęcie/skan) przedmioty@nfz-szczecin.pl. Pracownik odeśle pod wskazany adres kod potwierdzonego zlecenia.

UWAGA: Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wystawione w 2020r. na starych drukach będzie można realizować tylko do 31 grudnia 2021r.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Świadczenia gwarantowane z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne podlegające finansowaniu przez NFZ wymienione są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które określa również:

 • osoby uprawnione do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • limit finansowania ze środków publicznych, tj. maksymalną kwotę refundacji, od której nalicza się udział pacjenta w koszcie nabycia wyrobu medycznego
 • wysokość udziału własnego pacjenta w limicie ceny (np. bezpłatnie lub 10% lub 30% limitu)
 • kryteria przyznania
 • okres użytkowania 
 • limit cen napraw 

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Wyroby medyczne  to np.: protezy kończyn dolnych i górnych - po amputacji lub w przypadku wrodzonego braku lub niedorozwoju; ortezy kończyn dolnych i górnych; gorsety ortopedyczne, ortezy ortopedyczne tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali, soczewki kontaktowe twarde i miękkie, epiprotezy i protezy oka, lupy, monookulary, okulary lupowe, okulary lornetowe do bliży i dali, aparaty słuchowe, wkładki uszne, systemy wspomagające słyszenie, rurki tracheostomijne, cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, protezy piersi, peruki, cewniki zewnętrzne, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, worki stomijne, pieluchomajtki (zamiennie: pieluchy anatomiczne lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne), poduszki i materace przeciwodleżynowe, kule, trójnogi, czwórnogi, laski, balkoniki albo podpórki ułatwiające chodzenie, pionizatory, wózki inwalidzkie, a dla dzieci: urządzenie multifunkcyjne do pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową, a także siedziska ortopedyczne i pełzaki do raczkowania.

Okres użytkowania

Wyrób medyczny przysługuje raz w danym okresie użytkowania potwierdzonym wskazaniami medycznymi. Rozporządzenie określa okres użytkowania danego wyrobu medycznego (raz na określony czas: np. rok, 2 lata, 3 lata, także w zależności od wieku i stanu pacjenta). Okres użytkowania jest liczony od daty odbioru wyrobu medycznego w sklepie. Okres użytkowania może ulec skróceniu: w przypadku osób dorosłych - gdy zaszły u nich zmiany w stanie fizycznym, a możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane; w przypadku dzieci do 18. roku życia - gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku: zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, rehabilitacji lub rozwoju fizycznego. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawia uprawniony lekarz.

Potwierdzanie zleceń w OW NFZ

Potwierdzanie uprawnienia do świadczeń odbywa się w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ), na podstawie numeru PESEL. Osoby, wobec których eWUŚ nie potwierdza uprawnień, mogą okazać jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie lub złożyć pisemne oświadczenie o objęciu ubezpieczeniem (o ile mu podlegają).
Więcej informacji znajduje się w zakładce Dla Pacjenta/ Ubezpieczenie w NFZ.

Zasady korzystania z zaopatrzenia w wyroby medyczne

 • Potwierdzone zlecenie należy zrealizować u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z dowolnym oddziałem Funduszu. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy realizującego zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.
 • Zlecenie wystawione w sposób nieprawidłowy Oddział Funduszu zwraca świadczeniobiorcy lub zlecającemu bez potwierdzenia, podając jednocześnie przyczynę odmowy potwierdzania zlecenia.

Jak obliczyć, czy/ile będzie kosztować zlecony wyrób medyczny

 • przykład 1: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo;
 • przykład 2: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 800 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 240 zł;
 • przykład 3: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny, to pacjent pokryje różnicę między ceną w sklepie a limitem, tj. zapłaci 100 zł;
 • przykład 4: jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 800 zł, limit ceny wynosi 700 zł, a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30%, to pacjent zapłaci 30% limitu, tj. 210 zł oraz różnicę między ceną w sklepie a limitem - razem 310 zł.

Odbiór wyrobu medycznego u świadczeniodawcy

 • Obiór wyrobu medycznego wydawanego comiesięcznie potwierdza świadczeniobiorca lub inna osoba w jego imieniu*
 • Odbiór wyrobów medycznych z wyłączeniem przysługujących comiesięcznie, potwierdza pacjent lub, w jego imieniu, przedstawiciel ustawowy albo inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia** lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia pacjenta, który to stan uniemożliwia wystawienie przez niego upoważnienia.

* Inną osobą nie może być świadczeniodawca, który zawarł z Funduszem umowę na realizację zaopatrzenia, ani żadna z osób przez niego zatrudnionych lub udzielających świadczeń w jego imieniu, lub którym udzielanie świadczeń powierzył.

** Pisemne upoważnienie do odbioru wyrobu medycznego, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby upoważnionej; rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres zamieszkania
 • nazwę odbieranego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego
 • datę wystawienia upoważnienia i czytelny podpis świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego

Zobacz podstawy prawne w zakładce: Nasz Oddział/ Podstawy prawne/ Gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej/ Zaopatrzenie w wyroby medyczne