Drukuj

Gwarantowane świadczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:


Art. 15.
1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.

2. Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:

   1) podstawowej opieki zdrowotnej;
   2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
   3) leczenia szpitalnego;
   4) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
   5) rehabilitacji leczniczej;
   6) świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
   7) leczenia stomatologicznego;
   8) lecznictwa uzdrowiskowego;
   9) zaopatrzenia w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie o refundacji;
   10) ratownictwa medycznego;
   11) opieki paliatywnej i hospicyjnej;
   12) świadczeń wysokospecjalistycznych;
   13) programów zdrowotnych;
   14) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
   15) programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji;
   16) leków stosowanych w chemioterapii określonych w przepisach ustawy o refundacji;
   17) leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.13), pod warunkiem że w stosunku do tych leków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji;
   18) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, pod warunkiem, że w stosunku do tych środków wydano decyzję o objęciu refundacją na podstawie ustawy o refundacji.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135