Drukuj

Zgłoszenie do ubezpieczenia

25.02.2019

Dane o osobach ubezpieczonych, opłaconych za nich/ przez nich składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zgłoszonych do ubezpieczenia uprawnionych członkach rodziny, gromadzą: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).
Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU)
Osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zgłasza do ubezpieczenia ten, kto odprowadza do ZUS/ KRUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenie to jest obowiązkiem tego, kto odprowadza składkę.
Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny.

Uwaga! W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjął pracę wakacyjną, lub utracił status członka rodziny, np. zakończył naukę, osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić o tym płatnika składki, który zgłosi do ZUS wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego. Po ustaniu sezonowego zatrudnienia członek rodziny, który nie ukończył 26 lat i kontynuuje naukę, winien być ponownie zgłoszony przez rodzica do ubezpieczenia!

 
Rodzic podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dziecko. Zgłoszenia dokonuje u płatnika składek (najczęściej jest nim pracodawca, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – ZUS).   
W przypadku zmiany pracodawcy, członek rodziny zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego w poprzednim miejscu pracy rodzica, dlatego u nowego pracodawcy rodzic ma obowiązek ponowić zgłoszenie.
Jeżeli dziecko zostało prawidłowo zgłoszone do ubezpieczenia, jest uprawnione do świadczeń tak, jak osoba ubezpieczona.  
Wystarczy, że jedno z ubezpieczonych rodziców zgłosi dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Wnuki mogą zostać zgłoszone tylko w przypadku, gdy żadne z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia wynikającego z przepisów ustawy lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub ubezpieczenia dobrowolnego.

Formularze druków zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się:

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia
Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny - członkowie rodziny w rozumieniu ustawy
Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny
Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia
Aktualizacja zgłoszenia do ubezpieczenia
Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza, np.

 • pracownika - pracodawca
 • zleceniobiorcę - zleceniodawca
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza się do ZUS sama
 • osobę pobierającą zasiłek stały - MOPR
 • osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne -ZUS
 • emeryta/ rencistę - ZUS, KRUS
 • bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy - urząd pracy
 • osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej - ośrodek pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - zgłaszają się same
 • rolnik i pracujący z nim domownicy - zgłasza się do KRUS sam

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny

W rozumieniu ustawy, za członków rodziny uznaje się
a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
b) małżonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma ustawowy obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o ile nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.
Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.

 • w przypadku pracownika - poprzez pracodawcę
 • w przypadku zleceniobiorcy - poprzez zleceniodawcę
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą - sama zgłasza, w ZUS
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek stały - poprzez MOPR
 • w przypadku osoby pobierającej zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - poprzez ZUS
 • w przypadku emeryta lub rencisty - poprzez ZUS lub KRUS
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy - poprzez urząd pracy
 • w przypadku ubezpieczających się dobrowolnie - sami zgłaszają, w ZUS
 • w przypadku rolnika - sam zgłasza w KRUS

Członkowie rodziny, po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia, uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny spoczywa także na osobie ubezpieczającej się dobrowolnie.  

Zgłoszenie do ubezpieczenia dziecka, które nie jest ubezpieczone jako członek rodziny

Dzieci do 18 roku życia, a jeśli kształcą się dalej, do 26 roku życia, niezgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny lub z innego tytułu, zgłaszane są do ubezpieczenia zdrowotnego przez następujące podmioty:

 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy.
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej - przez placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 • uczniowie - przez szkoły
 • słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli- przez zakłady kształcenia nauczycieli
 • studenci i uczestnicy studiów doktoranckich - przez szkoły wyższe, jednostki prowadzące studia doktoranckie

Zobacz także:
Dzieci
Osoby pobierające naukę

Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia i przekazania do ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka/ członków rodziny osoby ubezpieczonej - na formularzu ZUS ZCNA - w terminie 7 dni od dnia powstania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgłoszenie do Funduszu członków rodziny osoby ubezpieczonej jest podstawą do wystawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Analogicznie- wyrejestrowanie skutkować musi powiadomieniem ubezpieczonego o utracie uprawnień członka rodziny.

Aktualizacja zgłoszenia do ubezpieczenia

Osoba ubezpieczona ma obowiązek powiadomić płatnika o każdej zmianie danych lub o błędach podanych we wcześniej złożonym zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik winien dokonać weryfikacji zgłoszenia na obowiązującym druku, tak aby pozostawało ono w zgodzie ze stanem faktycznym i obowiązującymi przepisami. Zgłoszenie zmiany jest przekazywane do ZUS.

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia

W przypadku, gdy członek rodziny osoby ubezpieczonej uzyskuje inny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. kończy studia i podejmuje pracę), lub traci status członka rodziny, ubezpieczony powiadamia o tym płatnika składki, a ten zgłasza wyrejestrowanie członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeśli osoba ubezpieczona traci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, np. na skutek rozwiązania umowy o pracę lub zaprzestania działalności gospodarczej, płatnik składki ma obowiązek wyrejestrować z ubezpieczenia wszystkich członków jej rodziny.
Płatnik składki ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny osoby ubezpieczonej w terminie 7 dni od:

 •   dnia ustania uprawnień członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
 •   dnia wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego odbywa się na druku ZUS ZCNA. Zgłoszenie wyrejestrowania jest przekazywane do ZUS.

Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.
Ponadto osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, która zgłosiła do Funduszu członków rodziny, jest obowiązana poinformować podmiot właściwy do dokonania wyrejestrowania o okolicznościach powodujących konieczność ich wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
Wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia.
Osobę, dla której ustał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, wyrejestrowuje się na druku ZUS ZWUA, natomiast członków jej rodziny - na druku ZUS ZCNA.