logo

Pilne Zobacz, jak zarejestrować się na szczepienie! Rejestracja poszczególnych grup wiekowych Czekasz na szczepienie w punkcie szczepień? Pamiętaj o dystansie i maseczkach Zgłoś się na szczepienie przez formularz – zostaniesz sprawniej obsłużony Zachodniopomorskie uzdrowiska czekają na kuracjuszy! Zamknij

Dla świadczeniodawcy

Drukuj

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze - kontraktowanie

Komunikat - aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej na kolejny okres rozliczeniowy

12.11.2015

K O M U N I K A T

aneksowanie umów wieloletnich w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej na kolejny okres rozliczeniowy.

 Informujemy wszystkich Świadczeniodawców realizujących w roku 2015 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej, że Oddział Funduszu realizując postanowienia § 32 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r. (Dz.U.2008.81.484), przesłał do Państwa za pośrednictwem Portalu SZOI propozycję kwot zobowiązań Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawców z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze w ramach Opieki Długoterminowej na kolejny okres rozliczeniowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

W przypadku zaakceptowania przez Państwa przedstawionej propozycji finansowania świadczeń umownych w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., prosimy o:

  1. Podpisanie i opieczętowanie załącznika nr 1 do przesłanej propozycji, zawierającego liczbę i cenę proponowanych jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń.
  2. Podpisanie i opieczętowanie oświadczenia, którego wzór stanowi zał. nr 2 do przesłanej propozycji, potwierdzającego spełnienie przez świadczeniodawcę warunków koniecznych realizacji przedmiotowych świadczeń oraz dokonanie aktualizacji potencjału wykonawczego.
  3. Dokonanie aktualizacji potencjału wykonawczego na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zgodnie z instrukcją zawartą w piśmie przewodnim do przekazanej propozycji.

Komplet dokumentacji o której mowa powyżej, a dotyczącej spełnienia wymogów koniecznych do realizacji świadczeń oraz ustalenia kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., tj.:

  1. 1 egz. zaakceptowanej propozycji finansowej - (zał. nr 1 do przesłanej propozycji),
  2. 1 egz. oświadczenia o spełnianiu wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2016 oraz aktualizacji potencjału, wg wzoru określonego w zał. nr 2 do przesłanej propozycji,

winien wpłynąć do Oddziału Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do dnia
25 listopada 2015 roku, co będzie warunkiem koniecznym do sporządzenia aneksu do umowy na rok 2016.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności