Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat podwyżki dla pielęgniarek i położnych w okresie od 01-07-2019r. do 31-08-2019r. konieczność przekazania kolejnej informacji

28.06.2019

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje i przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 lit. c oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29-08-2018r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2018.1681), Świadczeniodawca ma obowiązek:

  1. Przekazania kolejnej informacji na temat liczby etatów, albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych wykonujących u Świadczeniodawcy zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w podziale na formę wykonywania zawodu;
  2. Obowiązek dotyczy wszystkich Świadczeniodawców posiadających umowę z Oddziałem Funduszu, w ramach której realizują świadczenia pielęgniarki i położne;

W A Ż N E !!!

Obowiązek ten dotyczy również Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna.

 Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 lipca 2019r.;

  1. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 lipca 2019r.
  2. Przypominamy, że zgłoszona przez Państwa liczba etatów powinna odpowiadać faktycznej realizacji świadczeń na rzecz Funduszu, z wyłączeniem usług komercyjnych (np. na rzecz ZUS czy KRUS).

Jednocześnie wyjaśniamy, iż kwestia dalszych podwyżek dla pielęgniarek i położnych od dnia 01-09-2019r.  uregulowana została w przepisach znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 08-09-2015r. (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm.).

Informujemy, iż zgodnie z przepisami:

1)   § 16 ust. 3-4 oraz ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Prezes Funduszu określi obowiązujące od dnia 01-09-2018r. współczynniki korygujące, dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, w tym dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Określając współczynniki korygujące, Prezes Funduszu uwzględni n.in. wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom w okresie od dnia 01-09-2016r. do dnia 31-08-2019r.

2)   W przypadku umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, zgodnie z § 16 ust. 1a cytowanego wyżej rozporządzenia, Prezes Funduszu ustali od dnia 01-09-2019r. kapitacyjną stawkę roczną w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot dla pielęgniarek i położnych, o których mowa w pkt 1.

Dział Obsługi Umów ZOW NFZ

Wszystkie aktualności