Drukuj

Umowy - realizacja i rozliczenia

Komunikat podwyżki dla ratowników medycznych w okresie od 01-07-2019r. do 31-08-2019r. konieczność przekazania kolejnej informacji

28.06.2019

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie informuje i przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04-01-2019r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2019.34):

  1. Świadczeniodawca realizujący umowę w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne ma obowiązek przekazania kolejnej informacji dotyczącej:

a)   ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

b)   ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

c)   ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

  1. Świadczeniodawca sporządza informację wg stanu na dzień 01 lipca 2019r.;
  2. Świadczeniodawca przekazuje informację do Oddziału Funduszu za pośrednictwem portalu wymiany informacji SZOI, w terminie do dnia 14 lipca 2019r.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż kwestia dalszych podwyżek dla ratowników medycznych od dnia 01-09-2019r. uregulowana została w przepisach znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 08-09-2015r. (Dz.U.2016.1146 j.t. ze zm.).

Informujemy, iż zgodnie z przepisami § 16 ust. 4a-4c oraz ust. 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Prezes Funduszu określi obowiązujące od dnia 01-09-2018r. współczynniki korygujące, dotyczące:

a)     świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne;

b)     ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

c)     ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy.

Prezes Funduszu określi współczynniki korygujące, o których mowa powyżej, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia osób wymienionych w pkt a-c, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Dział Obsługi Umów ZOW NFZ

Wszystkie aktualności